พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

Main Article Content

กุลวรางขค์ ฤทธิเดช
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด โดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส และแนวคิดเรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสัน และวอลช์ เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จำนวน 25 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประกอบด้วย  9 กิจกรรม ได้แก่ การเริ่มต้น การสำรวจเลือกดู การเชื่อม โยงร้อยเรียง การตรวจตรา การรวบรวม การแยกแยะ การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวนั้นมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส 1 กิจกรรม คือ “การรวบรวม” ผลการวิจัยเกี่ยวกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า อุปสรรคต่าง ๆ ที่นักวิจัยประสบในการทำวิจัย ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศที่ไม่เพียงพอ การจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ และไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็มได้   Abstract The purpose of this research was to study the information seeking behavior and barriers to information seeking for doing research of the researchers in Kasikorn Research Center Co., Ltd.  Ellis behavioral model of information seeking and the Wilson and Walsh model of barriers to information seeking were used as research frameworks. A qualitative research method chosen was interviewing.  Semi-structured interviews were conducted to collect data from 25 researchers of Kasikorn Research Center Co., Ltd. The results found that the information seeking behavior for doing research of the researchers in Kasikorn Research Center Co., Ltd. included the following 9 activities: starting, browsing, chaining, monitoring, gathering, differentiating, extracting, verifying, and ending. The activity which was added to the original model was “gathering.” This study also identified some barriers encountered by researchers in information seeking.  These included inadequate foreign language skills, restricted access to information, information search failures, and inability to access the full-text resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฤทธิเดช ก., ไม้เท้าทอง เ., & พันธุ์เมฆา พ. (2014). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 39–52. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>