ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์

Main Article Content

ทัศนา สุขเปี่ยม
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
ศุมรรษตรา แสนวา

Abstract

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์ เปรียบเทียบบรรยากาศองค์กรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จำแนกตามตัวแปรฝ่ายงานและประสบการณ์การทำงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษามิติของบรรยากาศองค์กรในการพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บรรณารักษ์ จำนวน 263 คน ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 24 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กรโดยรวมในระดับสูง โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยสูง 5 ด้าน คือ มิติความภักดีต่อองค์กร มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานและมิติโครงสร้าง ซึ่งบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างกันและมีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมในระดับสูง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 4 ด้าน คือ ด้านแบบแผนทางความคิด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการคิดเชิงระบบและด้านความเป็นบุคคลผู้รอบรู้ ซึ่งบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างกันและมีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 5 มิติที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ได้แก่ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความอบอุ่น มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุนและมิติความภักดีต่อองค์กร 4) มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความอบอุ่น มิติความเสี่ยงและมิติความภักดีต่อองค์กร สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 63.6   This research aimed to study organizational climate and learning organization of academic libraries perceived by librarians. The study compares organizational climate and learning organization based on perceptions of librarians from different work divisions and work experiences. To study correlation between organizational climate and learning organization and to study the factors of organizational climate that might predict learning organization of academic libraries. Sample groups consist of 263 librarians working at 24 academic libraries. The analysis results were found that 1) The librarians have the opinions towards organizational climate as a whole was at a high level. The average scores are high level for five aspects, which are identity, risk, support, standards, and structure. The librarians from different divisions and work experiences have the opinions towards organizational climate of academic libraries were not significantly different. 2) The librarians have the opinions towards learning organization as a whole was at a high level. The average scores are high level for four aspects including mental models, shared vision, systems thinking, and personnel mastery. The librarians from different divisions and work experiences have the opinions towards learning organization of academic libraries were not significantly different. 3) Organizational climate was a high positively correlated of learning organization of academic libraries with statistically significant at the 0.01 level. The correlation is the highest for five aspects including standards, warmth, risk, support, and identity. 4) Standards, warmth, risk, and identity can predict learning organization of academic libraries. With significance level of 0.05, they are good predictors of learning organization of academic libraries with 63.6%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขเปี่ยม ท., ไม้เท้าทอง เ., & แสนวา ศ. (2014). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์. บรรณศาสตร์ มศว, 6(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>