การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Main Article Content

สุพิศ ศิริรัตน์
ชุติมา จัจจานนท์
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และ (2) เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำแนกตามตัวแปรด้านเพศ  ชั้นปีที่ศึกษา  สาขาวิชาที่ศึกษา  ระดับผลการเรียน  และประสบการณ์ในการเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2553  จำนวน 786 คน  ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบทดสอบ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที   การทดสอบ  ค่าเอฟและเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า  (1) นักศึกษามีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ  โดยด้านที่อยู่ในระดับปานกลางมีด้านเดียว  คือ ด้านการกำหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ   และ (2)  ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศตามตัวแปรด้านชั้นปีที่ศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3  ปีที่ 4  และปีที่ 5  มีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่2  โดยนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  มีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ  สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาภาษาไทย  ส่วนตัวแปรด้านเพศ   ระดับผลการเรียน   และประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ  ไม่พบความแตกต่าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริรัตน์ ส., จัจจานนท์ ช., & พันธุ์เมฆา พ. (2012). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2290
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>