Published: 2014-08-01

การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

วงศกร ชัยรัตนะถาวร, แววตา เตชาทวีวรรณ, สมชาย วรัญญานุไกร

65-81

เที่ยวไปในใจตัว

พิมล เมฆสวัสดิ์

90-92