การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วม

Main Article Content

ฟ้า วิไลขำ
สมชาย วรัญญานุไกร
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ เว็บไซต์สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมอะโดบีดรีมวีพเวอร์ ซีเอส 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกที่นำเสนอในรูปแบบสื่อหลายมิติ และฐานข้อมูลสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมกรีนสโตน มีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก สามารถสืบค้นได้จากรายการชื่อวัตถุ รายการคำค้น และรายการประเภทวัตถุ การประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในด้านเนื้อหา การใช้สี รูปแบบตัวอักษร การใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว ระบบนำทางและการเข้าถึง และความพึงพอใจที่มีต่อฐานข้อมูลในด้านการออกแบบ การใช้งานและการแสดงผลการประเมินผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประชาชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ทุกด้านในระดับมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลทุกด้านในระดับมากเช่นกันThis study aimed to develop a web site for Phitsanulok Museum by participatory approaches, to develop a database for antiques, and to study the users’ satisfactions of the website and the database. The website was developed by Adobe Dreamweaver CS 3 Program. It included the contents of the Phitsanulok museum. The Greenstone Digital Library Program was used to develop the database which contained information about the antiques shown in the museum. The users could search for names of the antiques, keywords and categories of antiques. The components of this website to be evaluated consisted of its contents, colors, fonts, images and videos, navigation system and access, and the users’ satisfactions of the evaluated database in terms of its design; usage, and results display. The sample groups of evaluators assessing the website and the access to the database were comprised of secondary school pupils, university students, local people and university lecturers in Phitsanulok. It was found that their satisfactions of the website and the database were at high level on every evaluative aspect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิไลขำ ฟ., วรัญญานุไกร ส., & พันธุ์เมฆา พ. (2014). การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วม. บรรณศาสตร์ มศว, 6(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4101
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>