การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : 3 กรณีศึกษา

Main Article Content

ชวนชม สมนึก
สมชาย วรัญญานุไกร
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานของห้องสมุดเรือนจำชั่วคราวในด้านงานบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ศึกษาความต้องการสารสนเทศในการเรียนรู้วิชาชีพของผู้ต้องขัง และศึกษาการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการ   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการห้องสมุด จำนวน 30 คน จากเรือนจำชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) การดำเนินงานด้านงานบริหาร ห้องสมุดเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายการศึกษา เรือนจำจังหวัด มีนโยบาย คือ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร  2) ด้านงานเทคนิค ห้องสมุดวิเคราะห์หมวดหมู่โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้และบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมบริการงานห้องสมุด (PLS)    3) ด้านงานบริการ ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และบริการการอ่าน  4) ปัญหาการดำเนินงาน คือ บรรณารักษ์มีภาระงานมากและไม่มีความรู้ด้านงานเทคนิค ขาดความต่อเนื่องในการทำงานของผู้ช่วยบรรณารักษ์ งบประมาณมีจำกัด อาคารห้องสมุดมีสภาพชำรุดและขาดอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงหนังสือที่ชำรุด  5) ผู้ต้องขังต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก 6) การใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการใช้ห้องสมุดเพื่อแสวงหาความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการเกษตร ใช้เพื่อความบันเทิงจากการอ่านหนังสือ และใช้เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมนึก ช., วรัญญานุไกร ส., & ไม้เท้าทอง เ. (2013). การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : 3 กรณีศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3217
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>