Published: 2014-03-12

การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มานพ อุ่นเสนีย์, เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, ศุมรรษตรา แสนวา

กลวิธีการประพันธ์ในงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์

พัชรา สุขาว, พรธาดา สุวัธนวนิช, พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วม

ฟ้า วิไลขำ, สมชาย วรัญญานุไกร, พวา พันธุ์เมฆา

บริการนวัตกรรม

พิมล เมฆสวัสดิ์