การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553

Main Article Content

ลักษมี พูลทรัพย์
สมชาย วรัญญานุไกร
สุมรรษตรา แสนวา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553 ในด้านปีการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่จัดทำวิทยานิพนธ์ ประชากร ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศซึ่งเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553 จำนวน 787 ชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า  ช่วงปีการศึกษา 2543-2553 มีการจัดทำวิทยานิพนธ์จำนวนมากที่สุด กลุ่มสาขาวิชาที่มีการจัดทำมากที่สุด ได้แก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศมากที่สุด ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประชาชน  ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่จัดทำมากที่สุด ได้แก่  พฤติกรรมสารสนเทศมากกว่า 1 ด้าน ประเภทของการวิจัยที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยจำนวนมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฏีในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ และสถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่า t-test

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พูลทรัพย์ ล., วรัญญานุไกร ส., & แสนวา ส. (2013). การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)