สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ

Main Article Content

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Abstract

สารสนเทศชุมชน (Community Information) หรือ CI เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน บทความนี้นำเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขอบเขตและความสำคัญของสารสนเทศชุมชน ประเภทของสารสนเทศชุมชน การจัดระบบสารสนเทศชุมชน บริการสารสนเทศชุมชน และแหล่งสารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไม้เท้าทอง เ. (2013). สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997
Section
Academic Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>