การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วนิสา องอาจ
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารหกกลุ่มของเด็กคือ กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่ว กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มขนมเครื่องดื่ม และศึกษาข้อมูลทั่วไปและการจัดอาหารให้กับเด็กของผู้ปกครองที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็ก  โดยเด็กปฐมวัยเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลที่มีอายุ 4-6 ปี กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งหมด  221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยมีค่าความเชื่อถือได้ที่คำนวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's {\displaystyle \alpha }alpha) เท่ากับ 0.71-0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่       ค่าร้อยละ และสถิติการทดสอบไค-กำลังสอง (chi-squared test statistic) ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มนมเพียงกลุ่มเดียวที่มีการบริโภคอาหารสามระดับคือ ระดับน้อย ปานกลางและมาก ในจำนวนไม่แตกต่างกัน ( =1.75, df=2, p=0.42) ส่วนการบริโภคอาหารกลุ่มขนม-เครื่องดื่ม  กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่ว กลุ่มผักและ กลุ่มผลไม้รวมทั้งการบริโภคอาหารโดยรวมในสามระดับมีจำนวนแตกต่างกัน ( =22.41-246.36, p<0.01) และ 2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กโดยรวมและกลุ่มผลไม้ แต่มีผลต่อการบริโภคอาหารกลุ่มอื่นๆ อีกห้ากลุ่ม ( =9.49,p<0.05 - =22.67,p<0.01)          โดยเพศ แหล่งจัดอาหาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารของผู้ปกครองไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารทุกกลุ่ม ส่วนข้อมูลการจัดอาหารให้กับเด็กส่วนใหญ่มีผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กโดยรวมและรายกลุ่ม ( =10.76,p<0.05 - =48.61,p<0.01) ยกเว้นเฉพาะการจัดเตรียมอาหารไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารกลุ่มขนม ( =7.27,p>0.01) และการประกอบอาหารไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารกลุ่มผลไม้ ( =4.17) และกลุ่มผัก( =7.06) คำสำคัญ : เด็กก่อนวัยเรียน, พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ปกครองเตรียมอาหารสำหรับเด็ก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
องอาจ ว., & ภิญโญอนันตพงษ์ ร. (2017). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8574
Section
บทความวิจัย (Research Articles)