การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Main Article Content

ศรัณย์ เจียระนัย
พิมพา ม่วงศิริธรรม
อัศวิน มณีอินทร์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาแล้วเสนอรูปแบบต่อที่ประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 9 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาแบ่งออกเป็น4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง4ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, S.D. = 0.29) โดยพบว่า ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาในด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ การประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม เงื่อนไขความสำเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เนื้อหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมี       ส่วนร่วม และหลักการของรูปแบบ มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด ( = 4.92, S.D.= 0.23) คำสำคัญ : การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจียระนัย ศ., ม่วงศิริธรรม พ., & มณีอินทร์ อ. (2017). การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8535
Section
บทความวิจัย (Research Articles)