สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา

Main Article Content

ศรัณย์ เจียระไน
อัศวิน มณีอินทร์
วินิดา เจียระไน

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนแรก เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 13 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำวิทยาเขตหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา ส่วนที่สอง เป็นนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .98 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test)ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้1. สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่า ประเภทของกิจกรรมนันทนาการมีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมนันทนาการมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีนโยบาย แผนงานและงบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ์ มีการจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีการสำรวจความต้องการของนักศึกษาและมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการอย่างชัดเจน มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถาวร มีความเหมาะสม มีความพร้อม พอเพียงและมีความปลอดภัย นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านประเภทกิจกรรมนันทนาการ ที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ เกมและกีฬา ส่วนที่มีความต้องการจำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ วรรณกรรม (อ่านพูด เขียน)3. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากรและด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก4. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ที่เรียนวิทยาเขตต่างกันและชั้นปีต่างกัน มีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ไม่แตกต่างกันคำสำคัญ : ความต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจียระไน ศ., มณีอินทร์ อ., & เจียระไน ว. (2015). สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 14(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6727
Section
บทความวิจัย (Research Articles)