อิทธิพลของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

Main Article Content

ระติกรณ์ นิยมะจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ อิทธิพลของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพการศึกษาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถาบันการศึกษาโดยผ่านอิทธิพลของผู้นำ ได้แก่ การรับฟังและเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย การแก้ปัญหาจากความเชี่ยวชาญและความสามารถ การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน การให้ความไว้วางใจในการนำองค์กร การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเพื่อการตัดสินใจ การเชื่อในศักยภาพและให้การสนับสนุนผู้ร่วมงาน นอกจากนี้สิ่งที่มีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของผู้เรียนเพราะนั่นก็คือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คำสำคัญ: อิทธิพลของภาวะผู้นำ, คุณภาพการศึกษา, การจัดการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นิยมะจันทร์ ร. (2017). อิทธิพลของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8532
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)