การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมครูประจำการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญา

Main Article Content

ชนิพรรณ จาติเสถียร
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการฝึกอบรมครูประจำการด้าน การประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญาที่มีต่อความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยในด้านการปฏิบัติงานและด้านการตระหนักรู้ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ครู จำนวน 8 คน ที่ทำงานในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้กระบวนการ 30สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือกระบวนการฝึกอบรมครูประจำการด้านการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญาแบบประเมินความสามารถของครูประจำการในการประเมินเด็กปฐมวัย มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย 4 ระดับ ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณแนวคำถามสัมภาษณ์ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งใช้แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกประจำวัน แบบบันทึกการชี้แนะ และแบบบันทึกสำหรับการชี้แนะ : การตั้งเป้าหมาย ประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินความสามารถของครูประจำการในการประเมินเด็กปฐมวัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์รายบุคคลและแบบบันทึกต่างๆ  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจำนวน 7 คน จาก 8 คน มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประเมินเด็กปฐมวัย โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจำนวน 6 คน มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ผู้เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจำนวน 1 คน มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิ่มขึ้น 2 ระดับและผู้เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจำนวน 1 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถในการประเมิน คำสำคัญ : จิตตปัญญาศึกษาการชี้แนะทางปัญญาการประเมินพัฒนาการ และกระบวนการฝึกอบรมครูประจำการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จาติเสถียร ช., & ขยันกิจ ศ. (2017). การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมครูประจำการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8527
Section
บทความวิจัย (Research Articles)