รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

Main Article Content

สฤทธิ์ ผิวอ่อน
รสวลีย์ อักษรวงศ์
วิริณธิ์ กิตติพิชัย

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาวิธีการและกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และ 2) สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 1 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง จำนวน 10 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ 3 โรงเรียน รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 2 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2) แบบสังเกต 3) แบบประเมินความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบ และ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ พบผลการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยวิธีการและกระบวนการในการเสริมสร้างทักษะชีวิต 5 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการ 2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 5) สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 5) กลไกการดำเนินการ 6) การดำเนินการ 7) การประเมินผล และ 8) เงื่อนไขความสำเร็จ โดยพบว่ารูปแบบฯ และคู่มือการใช้รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คำสำคัญ : ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21, รูปแบบการจัดการศึกษา, นักเรียน, โรงเรียนประถมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ผิวอ่อน ส., อักษรวงศ์ ร., & กิตติพิชัย ว. (2016). รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7595
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)