พฤติกรรมของแก๊งจักรยานยนต์วัยรุ่น

Main Article Content

จตุพร เจือจินดา
คมเพชร ฉัตรศุภกุล
สกล วรเจริญศรี

Abstract

บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ พฤติกรรม รวมทั้งแนวทางในการให้ความช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในยามวิกาล โดยการศึกษารายกรณี กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ที่มีพฤติกรรมแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในยามวิกาล ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกประจำวัน อัตชีวประวัติ และแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายหลังการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในยามวิกาลทั้ง 5 คน สามารถสรุปได้ดังนี้สาเหตุจากตนเองเกิดจากบุคลิกภาพที่มีลักษณะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ก้าวร้าว ดื้อเงียบอีกทั้งยังเกิดจากความต้องการเอาชนะ ต้องการหลีกหนีการเผชิญความเครียด ต้องการยอมรับจากเพื่อน ต้องการอิสระจากการถูกควบคุม และการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ สาเหตุจากครอบครัวเกิดจากสภาพครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง การอบรมเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ได้แก่ เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย แบบตามใจ ใช้อำนาจในการอบรมสั่งสอนและขาดความอบอุ่น สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม: เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะเหมือนกัน อีกทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยและสถานศึกษาอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่มีการแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในยามวิกาลเป็นประจำ ผลจากการช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการศึกษาทั้ง 5คน โดยวิธีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล หลังจากให้คำปรึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจตนเองมากขึ้นตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดี เช่น เห็นคุณค่าในตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และรู้จักการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากขึ้นคำสำคัญ : พฤติกรรม แก๊งจักรยานยนต์วัยรุ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจือจินดา จ., ฉัตรศุภกุล ค., & วรเจริญศรี ส. (2015). พฤติกรรมของแก๊งจักรยานยนต์วัยรุ่น. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 14(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6721
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)