กองบรรณาธิการ

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

คณะกรรมการที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง                                  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์                            ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรณาธิการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยบรรณาธิการ   รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการ   รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล                            มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง                                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงส์ศิริวัฒน์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล                                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์จีรพัฒน์  ศิริรักษ์                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-07-11