การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อการจัดการเรียนการสอน

Main Article Content

ทิพย์ภาพรรณ เอี่ยมละออ
อินทิรา รอบรู้

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อการจัดการเรียนการสอนระหว่างปี 2553-2562 มีประเด็นการสังเคราะห์ คือ 1) ด้านข้อมูลพื้นฐาน 2) ด้านรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่นำมาใช้ในการวิจัย 3) ด้านวิธีดำเนินการวิจัย 4) ด้านแนวทางการทำวิจัย 5) ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ใช้ประชากรทั้งหมด 25 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านข้อมูลพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปีที่ทำงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในปี2556, 2560 และ 2561 2) ด้านรูปแบบ การเรียนเชิงรุกที่นำมาใช้ในการวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านวิธีการดำเนินการวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นการเลือกแบบเจาะจง เป็นงานวิจัยและพัฒนา มีการนำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น โดยจะนำแนวคิดและวิธีการบางส่วนเข้ามาปรับใช้กับรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ อ้างอิงงานวิจัยภายในประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแผนการสอนและนิยมใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่สถิติพื้นฐาน โดยพื้นที่ในการเก็บข้อมูลวิจัยส่วนใหญ่เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในการวิจัยเป็นงานวิจัยที่มีการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในงานวิจัยมีผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐาน  4. ด้านแนวทางการทำวิจัย เป็นการนำเสนอรูปแบบการสอนในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นแบบออฟไลน์ ซึ่งมีการพัฒนาในรูปแบบของแผนการสอน 5. ด้านผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน และสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ คำสำคัญ: การสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อการจัดการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เอี่ยมละออ ท., & รอบรู้ อ. (2021). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อการจัดการเรียนการสอน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13342
Section
บทความวิจัย (Research Articles)