การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

วรพรรณ สว่างจิตร
อินทิรา รอบรู้

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) จำนวน 30 คน โดยได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) และทำการสุ่มเพื่อหากลุ่มทดลอง (random assignments)ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ E1/E2 = 87.55/88.66 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สว่างจิตร ว., & รอบรู้ อ. (2021). การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13303
Section
บทความวิจัย (Research Articles)