ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบรรยากาศองค์การและการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ศุภสิน หมาดอี
นพดล นิ่มสุวรรณ
ชวลิต เกิดทิพย์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของบรรยากาศองค์การ ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ ศึกษาระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบรรยากาศองค์การและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสงขลา จำนวน 795 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบบรรยากาศองค์การของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความผูกพันต่อองค์การ (2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (3) ความรับผิดชอบต่องานของบุคลากร (4) ความอบอุ่น (5) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (6) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ (7) โครงสร้างองค์การ 2) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสงขลา มีบรรยากาศองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) องค์ประกอบบรรยากาศองค์การและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ,  บรรยากาศองค์การ,  การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  ABSTRACT The purposes of this research were to exploratory factor analysis of the organizational climate, to study the Level of the organizational climate, to study level of the good governance performance, and to the relationship between the factor of organizational climate and the good governance performance of Division of Education Religious and Culture Subdistrict Administrative Organization in Songkhla Province. The sample group used in this research were the Division of Education Religious and Culture Subdistrict Administrative Organization staff under the Subdistrict Administrative Organization in Songkhla Province was 795 people. The statistics used for data analysis were arithmetic means, standard deviation, exploratory factor analysis and the Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results of this research can be summarized as follows: 1) the factors of organizational climate of Division of Education Religious and Culture Subdistrict Administrative Organization in Songkhla Province include 7 elements; there are 1) organizational commitment 2) work motivation 3) job responsibilities 4) warmth 5) Interpersonal relationship 6) performance standards and 7) organizational structure. 2) Division of Education Religious and Culture Subdistrict Administrative Organization in Songkhla Province had overall the organizational climate in a high level. 3) Division of Education Religious and Culture Subdistrict Administrative Organization in Songkhla Province had overall good governance performance in a high level. 4) factor of organizational climate and the good governance performance of Division of Education Religious and Culture Subdistrict Administrative Organization in Songkhla Province, overall, have a positive relationship at a moderate level, statistically significant at .01 Keywords: Factor Analysis, Organizational Climate Good, Governance Performance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หมาดอี ศ., นิ่มสุวรรณ น., & เกิดทิพย์ ช. (2020). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบรรยากาศองค์การและการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13017
Section
บทความวิจัย (Research Articles)
Author Biographies

ศุภสิน หมาดอี, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani 94000, Thailand

Master’s Degree Student. Educational Administration, Faculty of Education, Prince of Songkla University

นพดล นิ่มสุวรรณ, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Songkhla 90110, Thailand

Lecturer, Department of Educational Foundation, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

ชวลิต เกิดทิพย์, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani 94000, Thailand

Lecturer, Department of Educational Administration, Faculty of Education, Prince of Songkla University