วิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

Main Article Content

กนกอร แร่ทอง
ชวลิต เกิดทิพย์

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  ศึกษาระดับองค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชและเปรียบเทียบองค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จำแนกตามเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนแกนนำ PLC สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 780 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่าเอฟ ถ้าพบความแตกต่าง ทำการวิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่โดยเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของ Scheffe  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) เอาใจใส่ในการทำงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (2) ตระหนักถึงความสำเร็จของนักเรียน (3) มุ่งในผลทุ่มเทพลัง และ(4) มุ่งสนองนโยบายองค์กร 2) ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชมีองค์ประกอบที่แรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  3) ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ต่างกันมีองค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01คำสำคัญ: วิเคราะห์องค์ประกอบ , แรงจูงใจความสำเร็จ , ชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ AbstractThe purposes of this research were to factor analysis of achievement motivation on Professional Learning Community of teachers under the Jurisdiction of Nakhon Si Thammarat primary education service area, study the level of the factors of achievement motivation on Professional Learning Community of teachers under the jurisdiction of Nakhon Si Thammarat primary education service area and compare the factors of achievement motivation on Professional Learning Community of teachers under the jurisdiction of Nakhon Si Thammarat primary education service area. The sample group used in the research was 780 teachers at Professional Learning Community pilot schools under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area. The research tool was a five- level Likert scale.The overall reliability coefficient was .880. Data were analyzed by mean, standard deviation , survey factor analysis and comparison of mean values by F-test if differences were found Performed a double difference analysis by comparing multiple methods using Scheffe method. The results of this research can be summarized as follows: 1) there were 4 factors of achievement motivation on Professional Learning Community of teachers under the Jurisdiction of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area as follows ; (1) caring for Professional Learning Community working development (2) caring for students achievement (3) effort-to-performance expectancy and (4) responsing to the Professional Learning Community Policy 2) the teachers under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office had the factors of achievement motivation on Professional Learning Community as a whole was found at a high level 3) the teachers under the Jurisdiction of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area offices that work in different areas had the factors of achievement motivation on Professional Learning Community in overall was difference, statistically significant at .01 Keywords: Factor Analysis, Motivation for success, Professional Learning Community

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แร่ทอง ก., & เกิดทิพย์ ช. (2020). วิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12539
Section
บทความวิจัย (Research Articles)