ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Main Article Content

ชีวัน เขียววิจิตร
พีรนุช ธีรอรรถ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มกับเกณฑ์ โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกลุ่มตัวอย่าง 147 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560โดยการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูล การทำงานกลุ่มหลังกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์ โดยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที เปรียบเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ การปฏิบัติมาก (= 2.51) ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภายหลังจากการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะทำละครให้ประสบผลสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มกับเกณฑ์พบว่า พฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อยกเว้นในระหว่างการปฏิบัติงานเกิดปัญหาการไม่ยอมรับการทำงานซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เกิดความล่าช้า เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือกัน และสมาชิกภายในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในระหว่างการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์   คำสำคัญ : การเรียนรู้เชิงรุก กระบวนการทำงานกลุ่ม กิจกรรมละครสร้างสรรค์ ABSTRACT This research aimed to study the group work processes using the student's creative drama activities of Pratumwan Demonstration School of the Srinakharinwirot University. The sample were 147 students Matayom 3 of 2016 academic year by purposive sampling. The research tools were lesson plans using Active Learning activities in creative drama and observation of group work behaviors using creative drama activities. Data analysis is comparing the group work after the active learning activities in creative drama using Mean, S.D. and t – test with the criteria of high score (= 2.51) The results are: The behavior group work processes using Matayom 3 student's creative drama activities very high in overall results. When consider each area, the highest average was after a meeting consultation to resolve the problem. Every member of the group was eager to make the successful play. Secondly, the group members accepted the terms or conditions and could work together. The least score was that the group members had different opinions during the work.The comparison group work processes using Matayom 3 student's creative drama activities in overall area compared with the criteria was found to be high with statistical significance at .05 level. When consider each area with the criteria, it was found that almost all areas were high except that during the work, the group members did not accept the mutual work within the group. The work did not follow the plan. The delay occurred because the group members did not collaborate, and the members had differing opinions during the work.   Keywords : active learning, group work processes, creative drama activities

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เขียววิจิตร ช., & ธีรอรรถ พ. (2018). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 19(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716
Section
บทความวิจัย (Research Articles)