องค์ประกอบเชิงสำรวจของการประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Authors

  • Ratirath Na Songkhla Suan Sunandha Rajabhat University,
  • Pachoke Lert-asavapatra Suan Sunandha Rajabhat University
  • Tomnak Mahothan Pongrawe Co., Ltd,

Keywords:

องค์ประกอบเชิงสำรวจ การประชาสัมพันธ์ ตลาดน้ำ

Abstract

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่ที่ตลาดน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน้ำอโยธยา 2) ตลาดน้ำคลองสระบัว 3) ตลาดลาดชะโด 4) ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง และ 5) ตลาดน้ำทุ่งบัวชม จำนวน 250 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแม็ก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท สำหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การนำผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด และการให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ การตอบข้อซักถาม มีความคิดเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้องค์ประกอบจำนวน 8 กลุ่ม รวม 25 ตัวแปรสำคัญที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ มากกว่า .20 ขึ้นไป และมีเปอร์เซ็นต์สะสมสูงสุดเท่ากับ 68.450 ได้แก่ 1) สาร   2) สื่อ 3) กิจกรรม 4) ประสบการณ์ 5) เข้าถึง 6) ถูกต้อง 7) ติดต่อสื่อสาร และ 8) ทันสมัย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ratirath Na Songkhla, Suan Sunandha Rajabhat University,

College of Innovation and Management

Pachoke Lert-asavapatra, Suan Sunandha Rajabhat University

College of Innovation and Management

Downloads

Published

2021-09-30