การจัดการดำเนินงาน: Operations Management

Authors

  • Phetcharat Jinnupong Srinakharinwirot University,

Keywords:

การจัดการดำเนินงาน, Operations Management

Abstract

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการดำเนินงาน การผลิต การจัดการโครงการ และการจัดการ โซ่อุปทาน เขียนโดย ดร.ศลิษา ภมรสถิตย์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เสนอเกี่ยวกับการจัดการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ การออกแบบสินค้าและบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินงาน การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง และการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 15 บท ดังนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Phetcharat Jinnupong, Srinakharinwirot University,

Faculty of Business Administration for Society

Downloads

Published

07-10-2019

How to Cite

Jinnupong, P. (2019). การจัดการดำเนินงาน: Operations Management. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 10(2), 156–158. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/11959