ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Authors

  • Naruanard Sarapaivanich Department of Accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
  • Manatip Tangeakchit Department of Accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
  • Suvanna Laohavisudhi Department of Accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
  • Duraya Sukthomya

Keywords:

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบวิชาชีพตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 628 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในระดับน้อยที่สุด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมมากกว่าผู้ทำบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่แตกต่างกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมมากกว่าผู้ทำบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ผลจากการศึกษานี้ทำให้พบแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ด้วยการอบรมหรือสัมมนาเพิ่มเติม หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำบัญชีซึ่งมีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มอื่น สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และแนวทางในการกำกับดูแลของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ชัดเจน และควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่องทางการหาความรู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้มากที่สุด โดยควรมุ่งเน้นโครงการอบรมในส่วนภูมิภาค เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตภูมิภาคยังมีความรู้ความเข้าใจใน มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ น้อยกว่าผู้ประกอบวิชาชีพในเขตภาคกลาง ส่วนผู้ประกอบการควรจัดสรรงบประมาณให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกิจการของตน สามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนาให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำและตรวจสอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและและถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-11