การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ

Main Article Content

ภณัฐญา สุขตลอด
รักษวิชช์ ปรัสพันธ์
สุดา รักชาติ
ธัญญามาศ เพชรพูล
ปิยนุช เกิดสมบัติ
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Abstract

The Use of Alga as Water Quality Indicator in Sansab Canal
 
Panattaya Suktalord, Raksawich Pratsaphan, Suda Rakchad, Thanyamas Petchpool, Piyanooch Kerdsombat and Surasak Laloknam
 
รับบทความ: 18 มีนาคม 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 26 พฤษภาคม 2559
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบด้วยวิธีที่ดัดแปลงจากวิธี AARL-PP SCORE โดยนำน้ำตัวอย่างจากคลองแสนแสบบริเวณท่าเรืออโศก ท่าเรือประสานมิตร และท่าเรืออิตัลไทย มาตรวจดูชนิดและปริมาณของสาหร่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 400 เท่า โดยสุ่มสาหร่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 5 จุด และใช้สาหร่ายกลุ่มเด่นที่มีจำนวนมากเป็น 3 ลำดับแรก และมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของสาหร่ายที่พบทั้งหมด จากนั้นเปรียบเทียบชนิดของสาหร่ายกับคู่มือ AARL-PP SCORE ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแสนแสบด้วยวิธี AARL-PP SCORE จำนวน 6 ครั้ง พบว่า น้ำในคลองแสนแสบมีสาหร่ายเด่น 16 ชนิด แปลผลเป็นคุณภาพน้ำมีแนวโน้มอยู่ในช่วง “ปานกลางถึงไม่ดี” ถึง “ไม่ดีมาก” สอดคล้องกับการตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมี (AARL-PC SCORE) ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า สาหร่ายสามารถเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำคลองแสนแสบได้ ตามวิธี AARL-PP SCORE
คำสำคัญ: สาหร่าย  ตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ  คลองแสนแสบ
 
Abstract
This research aimed to use alga as water quality Indicator in Sansab canal. The method was modified from AARL-PP SCORE technique. The samples were water in Sansab canal at 3 stations, Asoke, Prasanmitra and Ital Thai stations. The alga were analyzed using microscope was at expansion 400X by random 5 area and followed AARL-PP SCORE guide. The top three species at least 10% of total alga were used to compare scores and following method. The water qualities in Sansab canal according AARL-PP SCORE for 6 times were tested. There are only 16 species used to calculate scores. The water qualities of Sansab canal were “moderate” to “very poor”in accordance with the physical and chemical water quality (AARL-PC SCORE). This research suggested that alga can use as water quality indicator in Sansab canal followed AARL-PP SCORE method.
Keywords: Alga, Water quality indicator, Sansab canal

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biography

ธัญญามาศ เพชรพูล, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ 10110

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ 10110

References

Areerachakul, S. (2012). Comparison of adaptive neuro-fuzzy inference system and artificial neural network for estimation of biochemical oxygen demand parameter in surface water: A case study of saen saep canal. Bangkok: Suansunandha Rajabhat University. (in Thai)

Bruun, K. (2012). Algae can function as in-dicators of water pollution. Retrieved from http://www.walpa.org/waterline/june2012/ algaecanfunctionasindicatorsofwaterpollution/#, June 6, 2014.

Bualuang A., Kongwithtaya S., and Laloknam S. (2013). Application of Micro-Alga. Journal of Research Unit on Science Technology and Environment for Learning 4(1): 72–79. (in Thai)

Danyuttasilp, Y., and Laloknam, S. (2013). Increasing of oxygen contents in waste water from Saensab canal under laboratory room using filamentous cyanobacteria. Advanced Science 13(2): 24–34. (in Thai)

Donagh, M. E., Casco, M. E., and Maria, C. C. (2008). Plankton relationships under small water level fluctuations in a subtropical reservoir. Aquatic Ecology 43: 371–381.

Eaton, A. D., Clesceri, L. S., Rice, E. W., Greenberg, A. E., and Franson, M. A. H. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Centennial Edition. 21st ed. Washington, DC: American Public Health Association.

Kovacs, M. (1992). Biological indicators of environmental pollution. In Kovacs, M. (Ed.), Biological Indicators in Environmental protection. New York: Ellis Horwood.

Laloknam, S., and Boonburapong, B. (2011). Potential of cyanobacteria in Thailand. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 2(2): 149–154. (in Thai)

Laloknam, S., and Sirisopana, S. (2011). Learning achievement and learning retention of local lower secondary students with an activity package of basic water quality tests. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 2(2): 119–131. (in Thai)

Laloknam, S., Sirisopana, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2008). Effect of some heavy metals on growth and chlorophyll contents in Aphanothece halophytica. Pure and Applied Chemistry International Conference 2008: Bangkok: Ka-setsart University.

Laloknam, S., Bualuang, A., Boonburapong, B., Rai, V., Takabe T., and Incharoensakdi, A. (2010). Salt stress induced glycine-betaine accumulation with amino and fatty acid changes in cyanobacterium Aphanothece halophytica. Asian Journal of Food and Agro-Industry 3(1): 25–34.

Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009). Removal of mercury, arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by cyano bacterium Aphanothece halophytica. NU science Journal 6(S1): 96–104.

Laloknam, S., Tatong, W., and Sirisopana, S. (2012). Assessment of environmental education programme on secondary students at Ongkarak, Nakhon Nayok, Thailand. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 3(2): 80–91. (in Thai)

Laloknam, S., Tatong, W., and Sirisopana, S. (2013). The success of environmental education programme using “the water conservation youth camp” for secondary students. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning. 4(2): 165–173. (in Thai)

Lichtenthaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Method in Enzymology 148: 350–382.

Luechai, K. (2010). Legal Measures for the Prevention and Control of Pollution in San Saeb Canal in Bangkok. Master’s Thesis in Law. Bangkok: Thammasart University. (in Thai)

McCormick, P. V., and Cairns, J., Jr., (1994). Algae as indicators of environmental change. Journal of Applied Phycology 6: 509–526.

Moohamud, R. (2013). Islam and Sustainable Development: A Case Study of Masjid Kamalulislam Community, Khlong Saen Saep, Bangkok. Master’s Thesis in Environment Management. Bangkok: National Institute of Development Administration. (in Thai)

Nandan, S. N., and Aher, N. H. (2005). Algal community used for assessment of water quality. Journal of Environmental Biology 26(2): 223–227.

Peerapornpisal, Y. (2005). Freshwater Algae in Northern Thailand. The Biodiversity Research and Training Program (BRT). Chiang Mai: Chotana. (in Thai)

Peerapornpisal, Y. (2006). Phycology. 2nd ed. Chiang Mai: Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University. (in Thai)

Peerapornpisal, Y., Chaiubol, C., Pekkoh, J., Kraibut, H., Chorum, M., Wannathong, P., Ngearnpat, N., Jusakul, K., Thammathiwat, A., Chuanunta, J., and Inthasotti, T. (2004). Monitoring of water quality in Ang Kaew reservoir of Chiang Mai University using phytoplankton as bioindicator from 1995 – 2002. Chiang Mai Journal of Science 31(1): 85–94.

Peerapornpisal, Y., Pekkoh, J., Powangprasit, D., Tonkhamdee, T., Hongsirichat, A., and Kunpradid, T. (2007). Assessment of water quality in standing water by using domi-nant phytoplankton (AARL-PP Score). Journal of Fisheries Technology Research 1(1): 71–81. (in Thai)

Pithakpol, S., Soontornprasit, K., and Valunpian, S. (2014). Water quality and phytoplankton diversity in the Ing river. Khon Kaen Agricultural Journal 42(S1): 778–784. (in Thai)

Pollution Control Department. (2012). Surface Water Standards. Retrieved from http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water05.html, June 27, 2014.

Prygiel, J., and Coste, M. (1993). The assessment of water quality in the Artois-Picar die water basin (France) by the use of diatom indices. Hydrobiologia 269–270(1): 343–349.

Raut, K. S., Kachare, S. V., Pathan, T. S., Shinde, S. E., Dabhade, V. F., and Sonawane, D. L. (2010). Utilization of algae as pollution indicators of water quality at Nagapur and Chandapur Dams near Parli. V. Town Dist. Beed Mararashtra, India. International Journal of Current Research 4: 52–54.

Sirisopana, S., and Laloknam, S. (2012a). Environmental education packages on the basic water quality test. Bangkok: Department of general science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University. (in Thai)

Sirisopana, S., and Laloknam, S. (2012b). A study of environmental education programme on local lower secondary students by using saving the water youth camp at Omkoi, Chiang Mai. Research Unit on Science Technology and Environment for Learning 3(1): 16–29. (in Thai)

Sookboonpan P., and UPla, P. (2014). The Development of Bicycle System Along side Urban Canal: The Case Study of Saen Saeb Canal. Retrieved from http://www.thaicyclingclub.org/sites/default/files/19_ephynphaa.pdf, June 27, 2014.

Srisawat, N. (2004). Expectation and Perception towards Service of Quality Passenger Boat on Khlong Saenseap. Master’s Project in Marketing. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Trakoonkamnerd, C., Intham, P., Jumrusruk, W., Kongchana, S., Danyuttasilp, Y., Sirisopana, S., and Laloknam, S. (2012). Increasing the amount of oxygen in the water from khlong Saen Saeb by cyanobacterium Oscillatoria sp. Proceedings of the 6th Srinakharinwirot University National Conference. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Wan, M., and Wan, O. (2010). Perspectives on the use of algae as biological indicators for monitoring and protecting aquatic environments, with special reference to Malaysian freshwater Ecosystems. Tropical Life Sciences Research 21(2): 51–67.

Most read articles by the same author(s)

> >>