ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

แม้จะมีการระบาดของไวรัสโควิด–19 ซึ่งกลายไปเรื่อย ๆ แต่การรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงงานทางวิชาการก็มีความจำเป็นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลงานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และใช้ชีวิตประจำวันก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป การตีพิมพ์บทความต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ลดโอกาสการปฏิเสธการตีพิมพ์ตั้งแต่เริ่มแรกดังนี้ 1) ร่างนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ต้องเป็นแบบเดียวกับที่วารสารกำหนด 2) แบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ต้องมีลายเซ็นของผู้นิพนธ์ทุกท่าน 3) หากมีการขอจริยธรรมการวิจัย เช่น การวิจัยในมนุษย์ การวิจัยใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ ต้องส่งใบรับรองมาเป็น supplementary files 4) ภาพทุกภาพต้องมีความละเอียดตามที่กำหนด 5) การทำเอกสารอ้างอิง รบกวนพิมพ์เอง ไม่ใช้ Endnote เพราะทำให้กระบวนการจัดเล่มวารสารทำได้ยาก และเอกสารอ้างอิงต้องทำตามข้อกำหนดของวารสารฯ หากไม่ปฏิบัติตามขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์ หากผู้นิพนธ์รอนานเกิน 1 สัปดาห์แล้ว บทความของผู้นิพนธ์ย้ายไปอยู่ที่ Archive แสดงว่า บทความได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์ หากต้องการส่งเข้ามาตีพิมพ์ใหม่ ให้ดำเนินการให้ครบตามที่แจ้งไว้ในข้อแนะนำสำหรับเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับและประกาศในหน้าเว็บไซต์ของวารสารฯ ขอชี้แจงอีกเรื่องนะครับ ระบบการตีพิมพ์ไม่มีคิวของวารสารว่าใครมาก่อนตีพิมพ์ก่อน หากเรื่องใดได้รับการพิจารณาจนจบกระบวนการก่อน จะได้รับการจัดเข้าเล่มวารสารฯ อย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ วารสารฯ รับตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีส่วนต้นคือ cover page บทคัดย่อ คำสำคัญ เป็นภาษาไทยด้วย) สิ่งสำคัญที่ผู้นิพนธ์มักทำไม่ถูกต้องเป็นประจำคือ การกรอกข้อมูลผู้นิพนธ์ให้กรอกข้อมูลผู้นิพนธ์ทุกคนเป็นภาษาไทย หากผู้นิพนธ์ต้องการนำบทความทางวิชาการไปขอตำแหน่งวิชาการ หรือมีข้อมูลจำเป็นใด ๆ ให้แจ้งให้บรรณาธิการทราบ เช่น ขอตำแหน่งวิชาการ ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิอ่านจำนวน 3 ท่าน ถ้าไม่แจ้งมา ทางกองบรรณาธิการจะใช้วิธีการแบบเดียวกับนานาชาติ คือ พิจารณาบทความด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านอ่านเท่านั้น วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง วิทยาศาสตรศึกษา 4 เรื่อง และคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 เรื่อง บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้นด้านวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง และบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 เรื่อง บทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอนของการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้อ่านง่ายที่สุดจนผู้สนใจอ่านบทความในทุกระดับได้เรียนรู้ไปกับบทความนั้นได้ ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีร่างนิพนธ์ต้นฉบับอยู่ในขอบข่ายวารสารฯ นำเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปิดรับบทความ หากมีการปิดระบบ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของวารสารฯ ทุกครั้ง นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี สามารถนำบทความนำเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ได้เช่นเดียวกับผู้นิพนธ์ที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยทุกระดับให้กว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้ร่างนิพนธ์ต้นฉบับมีคุณภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>