Published: 2023-01-31

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ีค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ซ

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การศึกษาผลของพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบต่อการหดตัวของคอนกรีต

ชำนาญ น้อยพิทักษ์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี

55-65

การสำรวจกล้วยไม้ป่าบริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, พีราดา แก้วทองประคำ, วิภาวี นิละปะกะ, คมสัน ศรีตัน

66-78

แนวคิดข้ามศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

กรกนก เลิศเดชาภัทร, อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร

79-93

พัฒนาระบบผนังน้ำหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมความร้อนภายในอาคาร

สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, รุ่งอรุณ บุญถ่าน, ปกรณ์ภัทร บุดชา

120-132