Published: 2023-01-31

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การศึกษาผลของพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบต่อการหดตัวของคอนกรีต

ชำนาญ น้อยพิทักษ์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรีชาญ

55-65 (Authorproof)

การสำรวจกล้วยไม้ป่าบริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, พีราดา แก้วทองประคำ, วิภาวี นิละปะกะ, คมสัน ศรีตัน

66-78 (Authorproof)

แนวคิดข้ามศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

กรกนก เลิศเดชาภัทร , อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร

Abstract