Published: 2019-12-06

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ต-ง

รูปแบบการทํานิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ซ

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

-

การกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิ่นที่รุกราน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เยาวนิตย์ ธาราฉาย, อัจฉรี เหมสันต์, พรทิพย์ จันทร์ราช, ปริญญา ปฏิพันธกานต์

1-15

การผลิตเอทานอลจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ลูกแป้งสาโทด้วยกากน้ำตาล

อรรถพล กุลบุตร, สุภาพร พรไตร, จิดาภา แสงสวันต์

53-65

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข้ในชุมชนบ้านนาคูหา จังหวัดแพร่

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์, ศิริพร พันธุลี, ณัฐ วังกาวรรณ, นิโรจน์ สินณรงค์

66-82

จุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารที่สำคัญ

อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, สถิตย์ พันวิไล, จรัญ ประจันบาล, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

188-206