การปรับค่าที่เหมาะสมของความละเอียดแผนที่พื้นทะเลสำหรับทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

Main Article Content

เผชิญโชค จินตเศรณี
จันทิมา ปิยะพงษ์

Abstract

Optimization of Bathymetric Resolution for the Andaman Sea in the Area of Thailand
 
Pachoenchoke Jintasaeranee and Chantima Piyapong
 
รับบทความ: 26 เมษายน 2563; แก้ไขบทความ: 20 สิงหาคม 2563; ยอมรับตีพิมพ์: 27 สิงหาคม 2563
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความละเอียดข้อมูลความลึกของข้อมูลพื้นมหาสมุทรทั่วไป ความละเอียด 0.5 ไมล์ทะเลหรือ 926 เมตร (The General Bathymetric Chart of the Oceans 30 arc–second, GEBCO30) ที่เหมาะสมสำหรับทะเลอันดามัน การวิจัยทำโดยการปรับแก้ความถูกต้องข้อมูลความลึก GEBCO30 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการหยั่งความลึกน้ำเผยแพร่โดยกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ รวมทั้งสิ้น 18 ระวาง ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนข้อมูลความลึก GEBCO30 ที่ถูกปรับแก้ความถูกต้องแล้ว (Corrected GEBCO30) โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล GEBCO30 และปรับแก้ความถูกต้องข้อมูล Corrected GEBCO30 อีกครั้ง หลังจากนั้นปรับปรุงความละเอียดข้อมูล Corrected GEBCO30 เป็น 200 เมตร และ 50 เมตร ตรวจสอบความน่าเชื่อถือร้อยละ 95 ของข้อมูลเชิงพื้นที่ (THU 95% confidence level) ความน่าเชื่อถือร้อยละ 95 ของข้อมูลในแนวดิ่ง (TVU 95% confidence level) ตามมาตรฐานอุทกศาสตร์สากล และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นร้อยละของความลึกน้ำ (SD % of water depth) ด้วยชุดคำสั่งที่เขียนด้วยโปรแกรม the Generic Mapping Tools (GMT) ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลความลึกพื้นทะเลในบริเวณทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยที่ได้ปรับปรุงให้มีความละเอียด 50 เมตร มีจำนวน 15,193,329 ข้อมูล ข้อมูลร้อยละ 99.99 มี THU 95% confidence level ต่ำกว่า ±13.84 เมตร  TVU 95% confidence level ต่ำกว่า ±4.07 เมตร และมีค่า SD เฉลี่ยร้อยละ 0.6895 ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของความลึกน้ำ ตามลำดับ
คำสำคัญ: ทะเลอันดามัน  GEBCO 30  ความละเอียดแผนที่  แผนที่พื้นทะเลรายละเอียดสูง
 
 
Abstract
The primary aim of this research was to optimize the bathymetric resolution of the general bathymetric data resolution 05 nautical miles or 926 meters (the General Bathymetric Chart of the Oceans 30 arc–second, GEBCO30) for the Andaman Sea. The research was a correction of GEBCO30 bathymetric data by comparison with the ship–depth sounding data that published by the Hydrographic Department, the Royal Thai Navy 18 charts in total. Discrepant depth of the corrected GEBCO30 data was evaluated and then re–corrected the corrected GEBCO30 data. After that, the corrected GEBCO30 data was re–sampled to resolution of 200 meters and 50 meters. The values of Total Horizontal Uncertainty (THU 95% confidence level), Total Vertical Uncertainty (TVU 95% confidence level) following the standard of Inter-national Hydrographic Organization and also the Standard Deviation (SD % of water depth) are determined by using scripts of the Generic Mapping Tools (GMT) programming. The result showed that bathymetric depth data in the Andaman Sea in the area of Thailand that it was re–sampled the resolution to 50 meter has 15,193,329 data. 99.99% of the data showed value of THU 95% confidence level below ±13.84 meters, TVU 95% confidence level below ±4.07 meter and a SD value of 0.6895 in average thus below 1% of water depth, respectively.
Keywords: The Andaman Sea, GEBCO 30, Bathymetric resolution, High resolution bathymetry

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Beyer, A., Rathlau, R., and Schenke, H. W. (2005). Multibeam bathymetry of the Hakon Mosby mud volcano. Marine Geophysical Researches 26: 61–75.

Beyer, A., Schenke, H. W., Klenke, M., and Niederjasper, F. (2003). High resolution bathymetry of the eastern slope of the Porcupine Seabight. Marine Geology 198: 27–54.

Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P., and Phantuwongraj, S. (2008). 2004 Indian Ocean tsunami inflow and outflow at Phuket, Thailand. Marine Geology 248: 179–192.

Flueh, E. R., Schoene, T., and Weinrebe, W. (2006). FS Sonne cruise report SO186 B, C & D GITEWS. Germany: The Leibniz–Institute of Marine Sciences.

Geist, E. L., Titov, V. V., Arcas, D., Pollitz, F. F., and Bilek, S. L. (2007). Implications of the 26 December 2004 Sumatra–Andaman Earthquake on tsunami forecast and assessment models for great subduction–zone earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America 97(1A): 249–270.

Ghobarah, A., Saatcioglu, M., and Nistor, I. (2006). The impact of the 26 December 2004 earthquake and tsunami on structures and Infrastructure. Engineering Structures 28: 312–326.

Hampton, M. A., Lee, H. J., and Locat, J. (1996). Submarine landslides. Reviews of Geophysics 34(1): 33-59.

Hydrographic Department. (2009). Nautical Charts and Publications. Navigational Supporting Center. Hydrographic Department, Royal Thai Navy, Thailand.

IHO S–44. (2008). IHO Standards for Hydrographic Surveys: 5th Edition February 2008, Special Publication No. 44, International Hydrographic Organization. International Hydrographic Bureau. Monaco.

Jintasaeranee, P., Weinrebe, W., Klaucke, I., Snidvongs, A., and Flueh, E. R. (2012). Morphology of the Andaman outer shelf and upper slope of the Thai exclusive economic zone. Journal of Asian Earth Science 46: 78–85.

Kietpawpan, M., Visuthismajarn, P., Tanavud, C., and Robson, M. G. (2008). Method of calculating tsunami travel times in the Andaman Sea region. Natural Hazards 46: 89–106.

Kowalik, Z., Knight, W., Logan, T., and Whitmore, P. (2005). Numerical modeling of the global tsunami: Indonesian tsunami of 26 December 2004. Science of Tsunami Hazards 23(1): 40–56.

Krabbenhoeft, A., Weinrebe, R. W., Kopp, H., Flueh, E. R., Ladage, S., Papenberg, C., Planert, L., and Djajadihardja, Y. (2010). Bathymetry of the Indonesian Sunda margin–relating morphological features of the upper plate slopes to the location and extent of the seismogenic zone. Natural Hazards and Earth System Sciences 10: 1899–1911.

Lay, T., Kanamori, H., Ammon, C. J., Nettles, M., Ward, S. N., Aster, R. C., Beck, S. L., Bilek, S. L., Brudzinski, M. R., Butler, R., DeShon, H. R., Ekstroem, G., Satake, K., and Sipkin, S. (2005). The Great Sumatra–Andaman Earthquake of 26 December 2004. Science 308: 1127–1133.

López–Venegas, A. M., ten Brink, U. S., and Geist, E.L. (2008). Submarine landslide as the source for the October 11, 1918 Mona Passage tsunami: Observations and modelling. Marine Geology 254: 35–46.

Marks, K. M., and Smith, W. H. F. (2005). 2500m isobath from satellite bathymetry: Accuracy assessment in light of IHO S–44 standards. International Hydrographic Review 6(2): 1–11.

McAdoo, B. G., and Watts, P. (2004). Tsunami hazard from submarine landslides on the Oregon continental slope. Marine Geology 203: 235–245.

McMurtry, G. M., Watts, P., Fryer, G. J., Smith, J. R., and Imamura, F. (2004). Giant landslides, mega–tsunamis, and paleo–sea level in the Hawaiian Islands. Marine Geology 203: 219–233.

Raju, K. A. K., Ramprasad, T., Rao, P. S., Rao, B. R., and Varghese, J. (2004). New insights into the tectonic evolution of the Andaman basin, northeast Indian Ocean. Earth and Planetary Science Letters 221: 145–162.

Sandwell, D. T., Smith, W. H. F., Gille, S., Kappel, E., Jayne, S., Soofi, K., Coakley, B., and Geli, L. (2006). Bathymetry from space: Rationale and requirements for a new, high–resolution altimetric mission. C.R. Geoscience 338: 1049–1062.

Smith, W. H. F, and Sandwell, D. T. (2004). Conventional bathymetry, bathymetry from space, and geodetic altimetry. Oceanography 17: 8–23.

Smith, W. H. F., and Sandwell, D. T. (1997). Global sea floor topography from satellite altimetry and ship depth soundings. Science 277: 1956–1962.

Snidvongs, A., Weinrebe, W., Brueckmann, W., Hensen, C., Jintasaeranee, P., and Bunsomboonsakul, S. (2007). Morpho-dynamics and Slope Stability of the Andaman Sea Shelf Break: Annual Research Report for Year 1. National Research Council of Thailand.

The GEBCO_08 Grid. (2010). version 20100 928, http://www.gebco.net, April 10, 2020.

The Government gazette. (1988). the Exclusive economic zone of the kingdom of Thailand in the Andaman Sea. The Government gazette 105(120): 26 July 1988.

Velmurugan, A., Swarnam, T. P., and Ravisankar, N. (2006). Assessment of tsunami impact in south Andaman using remote sensing and GIS. Journal of the Indian Society of Remote Sensing 34(2): 193–202.

Wessel, P., and Smith, W. H. F. (1998). New improved version of generic mapping tools release. EOS Transactions American Geophysical Union 79(47): 579.

Most read articles by the same author(s)