ความแตกต่างในการหนีผู้ล่าของหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ในประเทศไทย

Main Article Content

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
สยาม อรุณศรีมรกต
Leopold Füreder
Colin Tosh
จันทิมา ปิยะพงษ์

Abstract

Differences in Predator Avoidance by Native and Non-native Invasive Apple Snails in Thailand
 
Piyaruk Pradabphetrat, Sayam Aroonsrimorakot, Leopold Füreder, Colin Tosh and Chantima Piyapong
 
รับบทความ: 1 สิงหาคม 2559;  ยอมรับตีพิมพ์: 2 กันยายน 2559
 
บทคัดย่อ
การหนีผู้ล่าเป็นลักษณะพฤติกรรมที่สำคัญชนิดหนึ่งที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จในการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ถูกนำ เข้ามาในประเทศไทยโดยความตั้งใจ ซึ่งการนำเข้ามาหอยเชอรี่นำไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) ตลอดจนรบกวนการทำงานของระบบนิเวศ ดังนั้นเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมที่แตกต่างในการหนีผู้ล่าอาจเป็นกลไกที่มีผลต่อความสำเร็จในการรุกรานของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จึงศึกษาพฤติกรรมการหนีผู้ล่าของหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง(Pila pesmei) และหอยเชอรี่ (Po. canaliculata) ต่อสื่อทางเคมีจากปลาหมอไทย (Anabas testudineus) โดยพบว่าหอยทั้ง 2 ชนิดตอบสนองต่อสื่อทางเคมีของปลาหมอไทยโดยหนีไปอยู่ที่ด้านล่างของตู้ทดลอง อย่างไรก็ตามหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองไม่มีการหนีผู้ล่าในช่วงเริ่มต้นการทดลอง แต่มีการหนีผู้ล่าหลังจาก 30 นาทีถึง 60 นาทีของการทดลอง ในขณะที่หอยเชอรี่แสดงการหนีผู้ล่าตั้งแต่ 30 นาทีแรกของการทดลองจนถึง 60 นาทีของการทดลอง ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแสดงพฤติกรรมการหนีผู้ล่าดีกว่าชนิดพันธุ์พื้นเมือง จึงทำให้หอยเชอรี่กลายเป็นชนิดพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จในการตั้งถิ่นฐานและส่งผลกระทบต่อประชากรของชนิดพันธุ์พื้นเมือง
คำสำคัญ: ผู้ล่า  การหนี  ชนิดพันธุ์พื้นเมือง  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น  ชนิดพันธุ์รุกราน
 
Abstract
Predator avoidance is considered to be an important behavioral trait leading to successful invasions of non-native species.  In the past few decades, the invasive apple snail (Pomacea canaliculata) was intentionally introduced into Thailand. Since its introduction, it has led a decline in biodiversity, especially native apple snails (Pila spp.), as well as disturbing the functioning of ecosystems. To evaluate whether behavioral differences in predator avoidance might be an underlying mechanism affecting invasion success of the non-native apple snail, we examined the predator avoidance behavior of the native apple snail (Pila pesmei) and the invasive apple snail (Po. canaliculata) to chemical cues from the climbing perch (Anabas testudineus). We found that both apple snails’ species responded to fish chemical cues by going to the bottom. However, Pi. pesmei did not begin avoiding predator chemical cues until after 30 min into the treatments while Po. canaliculata showed avoidance to predator chemical cues within the first 30 min up to 60 min of the trial. These results suggest that the non-native invasive species exhibited better predator avoidance behavior than native species and this understanding may help explain why invasive apple snails have become successfully established species and impacted native apple snail populations.
Keywords: Predator, Avoidance, Native species, Non-native species, Invasive species

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Aizaki, K., and Yusa, Y. (2010). Learned predator recognition in a freshwater snail, Pomacea canaliculata. Malacologia 52(1): 21–29.

Brandt, R. A. M. (1974). The non-marine aquatic mollusca of Thailand. Archiv für Molluskenkunde 105: 1–423.

Bubb, D. H., Thom, T. J., and Lucas, M. C. (2006). Movement, dispersal and refuge use of cooccurring introduced and native crayfish. Freshwater Biology 51(7): 1359– 1368.

Carlsson, N., Kestrup, Å., Mårtensson, M., and Nyström, P. (2004). Lethal and non-lethal effects of multiple indigenous predators on the invasive golden apple snail (Pomacea canaliculata). Freshwater Biology 49(10): 1269–1279.

Chapple, D. G., Simmonds, S. M., and Wong, B. B. M. (2012). Can behavioral and personality traits influence the success of unintentional species introductions? Trends in Ecology & Evolution 27(1): 57–64.

Costa, Z. J. (2014). Responses to predators differ between native and invasive freshwater turtles: environmental context and its implications for competition. Ethology 120(7): 633–640.

Cowie, R. H. (2002). Apple snails (Ampullariidae) as agricultural pests: their biology, impacts, and management. In Baker, G. M. (Ed.), Molluscs as Crop Pests. Wallingford: CABI.

Dill, L. M., and Fraser, A. H. (1984). Risk of predation and the feeding behavior of juvenile coho salmon (Oncorhynchus kisutch). Behavioral Ecology and Sociobiology 16(1): 65–71.

Ferrari, M. C. O., Wisenden, B. D., and Chivers, D. P. (2010). Chemical ecology of predator-prey interactions in aquatic ecosystems: a review and prospectus. Canadian Journal of Zoology 88(7): 698–724.

Fischer, M. L., Sullivan, M. J. P., Greiser, G., Guerrero-Casado, J., Heddergott, M., Hohmann, U., Keuling, O., Lang, J., Martin, I., Michler, F. U., Winter, A., and Klein, R. (2015). Assessing and predicting the spread of non-native raccoons in Germany using hunting bag data and dispersal weighted models. Biological Invasions 18(1): 57–71.

González-Bernal, E., Brown, G. P., and Shine, R. (2014). Invasive cane toads: social facilitation depends upon an individual’s personality. PloS ONE 9(7): e102880.

Gurevitch, J., and Padilla, D. K. (2004). Are invasive species a major cause of extincttions? Trends in Ecology and Evolution 19(9): 470–474.

Hayes, K. A., Cowie, R. H., Thiengo, S. C., and Strong, E. E. (2012). Comparing apples with apples: clarifying the identities of two highly invasive Neotropical Ampul-lariidae (Caenogastropoda). Zoological Journal of the Linnean Society 166(4): 723–753.

Hazlett, B. A., Burba, A., Gherardi, F., and Acquistapace, P. (2003). Invasive species of crayfish use a broader range of predation-risk cues than native species. Biological Invasions 5(3): 223–228.

Heiler, K. C. M., von Oheimb, P. V., Ekschmitt, K., and Albrecht, C. (2008). Studies on the temperature dependence of activity and on the diurnal activity rhythm of the invasive Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae). Mollusca 26(1): 73–81.

Hossain, M. A., Sultana, Z., Kibria, A. S. M., and Azimuddin, K. M. (2012). Optimum dietary protein requirement of a Thai Strain of Climbing Perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792) fry. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12(2): 217–224.

Howells, R. G., Burlakova, L. E., Karatayev, A. Y., Marfurt, R. K., and Burks, R. L. (2006). Native and introduced Ampullari-idae in North America: history, status, and ecology. In Joshi, R. C., and Sebastian, L. S. (Eds.), Global Advances in the Ecology and Management of Golden Apple Snails. Nueva Ecija: Philippine Rice Research Institute (PhilRice).

Ichinose, K., Yusa, Y., and Yoshida, K. (2003). Alarm response of hatchlings of the apple snail, Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae), to aqueous extracts of other individuals. Ecological Research 18(2): 213–219.

Jeschke, J. M., Bacher, S., Blackburn, T. M., Dick, J. T. A., Essl, F., Evans, T., Gaertner, M., Hulme, P. E., Kühn, I., Mrugala, A., Pergl, J., Pyšek, P., Rabitsch, W., Ricciardi, A., Richardson, D. M., Sendek, A., Vilà, M., Winter, M., and Kumschick, S. (2014). Defining the impact of non‐native species. Conservation Biology 28(5): 1188–1194.

Joshi, C., de Leeuw, J., and van Duren, I. C. (2004). Remote sensing and GIS applications for mapping and spatial modelling of invasive species. In Altan, O. (Ed.), Proceedings on the Geo-Imagery Bridging Continents, 12-23 July 2004. Istanbul: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS).

Keawjam, R. S. (1986). The apple snails of Thailand: distribution, habitats and shell morphology. Malacological Review 19 (1–2): 61–81.

Kwong, K. L., Chan, R. K. Y., and Qiu, J. W. (2009). The potential of the invasive snail Pomacea canaliculata as a predator of various life-stages of five species of freshwater snails. Malacologia 51(2): 343–356.

Liang, K., Zhang, J. E., Fang, L., Zhao, B., Luo, M., Parajuli, P., and Ouyang, Y. (2013). The biological control of Pomacea canaliculata population by rice-duck mutualism in paddy fields. Biocontrol Science and Technology 23(6): 674–6 90.

Li-na, D., Davies, J., Xiao-yong, C., Gui-hua, C., and Jun-xing, Y. (2007). A record of the invasive golden apple snail Pomacea canaliculata (Lamark, 1819) at Black Dragon Spring, Dianchi Basin. Zoological Research 28(3): 325–328.

Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., and De Poorter, M. (2004). 100 of the world's worst invasive alien species: a selection from the global invasive species database. Auckland: The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission, World Conservation Union (IUCN).

Martin, C. W., Bayha, K. M., and Valentine, J. F. (2012). Establishment of the invasive island apple snail Pomacea insularum (Gastropoda: Ampullaridae) and eradication efforts in Mobile, Alabama, USA. Gulf of Mexico Science 30(1–2): 30–38.

Mustafa, M. G., Alam, M. J., and Islam, M. M. (2010). Effects of some artificial diets on the feed utilization and growth of the fry of climbing perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792). Report and Opinion 2(2): 3–28.

Naylor, R. (1996). Invasions in agriculture: assessing the cost of the golden apple snail in Asia. Ambio 25(7): 443-448.

Nishiumi, N., and Mori, A. (2015). Distance-dependent switching of anti-predator behavior of frogs from immobility to fleeing. Journal of Ethology 33(2): 117–124.

Nyström, P. (2005). Non‐lethal predator effects on the performance of a native and an exotic crayfish species. Freshwater Biology 50(12): 1938–1949.

Pennuto, C., and Keppler, D. (2008). Short-term predator avoidance behavior by invasive and native amphipods in the Great Lakes. Aquatic ecology 42(4): 629–641.

Phillips, B. L., and Suarez, A. V. (2012). The role of behavioural variation in the invasion of new areas. In Candolin, U., and Wong, B. B. M. (Eds.), Behavioural responses to a changing world: mechanisms and consequences. Oxford: Oxford University Press.

Polo‐Cavia, N., López, P., and Martin, J. (2008). Interspecific differences in responses to predation risk may confer competitive advantages to invasive freshwater turtle species. Ethology 114(2): 115–123.

Pyšek, P., and Richardson, D. M. (2010). Invasive species, environmental change and management, and health. Annual Review of Environment and Resources 35: 25–55.

Rawlings, T. A., Hayes, K. A., Cowie, R. H., and Collins, T. M. (2007). The identity, distribution, and impacts of non-native apple snails in the continental United States. BMC Evolutionary Biology. 7: 97–111.

Rehage, J. S., Barnett, B. K., and Sih, A. (2005). Behavioral responses to a novel pre-dator and competitor of invasive mosquetofish and their non-invasive relatives (Gambusia sp.). Behavioral Ecology and Sociobiology 57(3): 256–266.

Routledge, R. (2005). Fisher's exact test. In Armitage, P., and Colton, T. (Eds.), En-cyclopedia of Biostatistics. Chichester: John Wiley & Sons.

Roy, H. E., Peyton, J., Aldridge, D. C., Bantock, T., Blackburn, T. M., Britton, R., Clark, P., Cook, E., Dehnen-Schmutz, K., Dines, T., Dobson, M., Edwards, F., Harrower, C., Harvey, M. C., Minchin, D., Noble, D. G., Parrott, D., Pocock, M. J. O., Preston, C. D., Roy, S., Salisbury, A., Schönrogge, K., Sewell, J., Shaw, R. H., Stebbing, P., Stewart, A. J. A., and Walker, K. J. (2014). Horizon scanning for invasive alien species with the potential to threaten biodiversity in Great Britain. Global Change Biology 20(12): 3859-3871.

Ueshima, E., and Yusa, Y. (2015). Antipredator behaviour in response to single or combined predator cues in the apple snail Pomacea canaliculata. Journal of Molluscan Studies 81(1): 51-57.

Watanabe, T. T., Hattori, G. Y., and Sant'Anna, B. S. (2015). Activity, substrate selection, and effect of a simulated Amazon flood regime on the behaviour of the apple snail, Pomacea bridgesii. Marine and Freshwater Research 66(9): 815–821.

Weis, J. S. (2010). The role of behavior in the success of invasive crustaceans. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 43(2): 83–98.

Wittenberg, R., and Cock, M. J. W. (Eds.). (2001). Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices. Wallingford: CABI.

Most read articles by the same author(s)