ทางเลือกในการใช้อัลจิเนตเป็นวัสดุตรวจสอบจุดกดเจ็บใต้ฐานฟันเทียม:รายงานผู้ป่วย

Authors

  • จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Abstract

พีไอพีเป็นวัสดุที่ใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบหาจุดกดเจ็บใต้ฐานฟันเทียมอะคริลิกเรซิน เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบและมองเห็นจุดกดเจ็บได้อย่างชัดเจน ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากและกำจัดออกได้ง่าย แต่มีข้อด้อยคือราคาสูง วิธีการทาสารต้องทำอย่างถูกต้อง การตรวจสอบในบริเวณกว้างอาจไม่สามารถความคุมไม่ให้สัมผัสกับเนื้อเยื่อในช่องปากบริเวณอื่น ซึ่งทำให้เกิดการแปลผลคลาดเคลื่อน และการทำความสะอาดอาจต้องใช้สารละลายกำจัดพีไอพีร่วมด้วยซึ่งทำให้มีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในบทความนี้ผู้เขียนสนใจใช้วัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตเป็นวัสดุตรวจสอบจุดกดเจ็บทดแทนพีไอพี เนื่องจากอัลจิเนตเป็นวัสดุที่ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ราคาประหยัด ระยะเวลาในการก่อตัวเร็ว กำจัดออกได้ง่าย สามารถลอกเลียนรายละเอียดในช่องปากได้ดี  และมีใช้อยู่ทั่วไปเป็นวัสดุพื้นฐานในงานคลินิกทันตกรรม ผลจากการใช้อัลจิเนตตรวจสอบจุดกดเจ็บใต้ฐานฟันเทียมพบว่า สามารถแสดงจุดกดเจ็บได้อย่างชัดเจนใกล้เคียงกับพีไอพี สรุปได้ว่า อัลจิเนตเป็นวัสดุทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบจุดกดเจ็บใต้ฐานฟันเทียมได้ แต่ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือ อัตราส่วนในการผสม ต้องมีการผสมให้ได้อัตราส่วนที่เหลวเพียงพอที่จะทำให้อัลจิเนตสามารถไหลแผ่ไปได้เมื่อได้รับแรงกด ระยะเวลาในการทำงาน ต้องทำในระยะเวลาทำงานของอัลจิเนต ปริมาณของอัลจิเนต ควรใส่อัลจิเนตในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าใส่ปริมาณมากเกินไป ส่วนเกินที่ไหลออกมาจะก่อให้เกิดความไม่สบายต่อผู้ป่วยขณะทำการตรวจสอบ และแรงที่ใช้ในการตรวจสอบ ควรเป็นแรงกดที่สม่ำเสมอ ถ้ามีแรงกดที่ไม่สม่ำเสมอจะทำให้ไม่พบจุดกดเจ็บจริงคำสำคัญ : จุดกดเจ็บ พีไอพี ฟันเทียมถอดได้ สารตรวจสอบจุดกดเจ็บ อัลจิเนต

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

อาจารย์

Downloads

How to Cite

1.
ศรีหัตถจาติ จ. ทางเลือกในการใช้อัลจิเนตเป็นวัสดุตรวจสอบจุดกดเจ็บใต้ฐานฟันเทียม:รายงานผู้ป่วย. SWU Dent J. [Internet]. 2016 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 13];9(2):77-88. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/8264

Issue

Section

รายงานผู้ป่วย (Case reports or Case series)