โฟโตไดนามิคเทอราปีเพื่อการรักษาทางปริทันต์

Authors

  • ภัทราพร อัครทิวา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
  • รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110
  • ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

มีการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆสําหรับการรักษาทางปริทันตวิทยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดผลที่ดีในระยะยาว รวมถึงเกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อย ที่สุด โฟโตไดนามิคเทอราปีถือเป็นวิธีหนึ่งที่กําลังเป็นที่สนใจของนักวิจัย และทันตแพทย์เฉพาะทางหลายๆ สาขารวมถึงทันตแพทย์ทั่วไป และถูกนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยและการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ งานทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้ได้รวบรวมการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักวิจัยและทันตแพทย์ผู้สนใจ ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดงานวิจัย ความต่อเนื่องในการศึกษาวิจัยและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย โดยงานทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้ได้ถูกรวบรวมไว้ในหัวข้อเรื่อง หลักการพื้นฐานทางโฟโตไดนามิคเทอราปี การวิจัยเกี่ยวกับโฟโตไดนามิคเทอราปีเพื่อใช้ในการรักษาโรคปริทันต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์โฟโตไดนามิคเทอราปีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การใช้โฟโตไดนามิคเทอราปีซ้ำมากกว่า 1 ครั้งในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นคงสภาพให้ผลดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาโดยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว เนื่องจากโฟโตไดนามิคเทอราปีมีประสิทธิภาพในการลดเชื้อที่เป็นสาเหตขุองโรคปริทันต์อักเสบ ช่วยลดการมีเลือดออกจากการโพรบ รวมถึงอาจจะช่วยลดความลึกของร่องลึกปริทันต์และเพิ่มระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ ถึงแม้ว่าโฟโตไดนามิคเทอราปียังไม่สามารถแทนที่การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันได้ อย่างไรก็ตามโฟโตไดนามิคเทอราปียังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังมีการศึกษาระยะยาวค่อนข้างน้อย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมต่อไป คำสำคัญ : โฟโตไดนามิคเทอราปี  โรคปริทันต์อักเสบ การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ภัทราพร อัครทิวา, โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ทันตแพทย์

รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รองศาสตราจารย์

Downloads

How to Cite

1.
อัครทิวา ภ, ศรีสุวรรณฑา ร, เหล่าศรีสิน ณ. โฟโตไดนามิคเทอราปีเพื่อการรักษาทางปริทันต์. SWU Dent J. [Internet]. 2016 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 13];9(2):39-64. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/8262

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)