การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติกสเปคตรัม

Authors

  • วรชน ยุกตานนท์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

บทคัดย่อ ผู้ป่วยออทิสติกสเปคตรัมเป็นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการรูปแบบหนึ่ง โดยมีอาการแสดงออกถึงความบกพร่องด้านภาษา การสื่อความหมาย สัมพันธภาพกับบุคคล และการมีพฤติกรรมซ้ำๆ การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความยากลำบากเพราะผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการรักษา ไม่สามารถสื่อสารกับทันตแพทย์ และอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่ผู้ป่วยรับประทานเป็นประจำกับยาที่ทันตแพทย์ใช้ในการรักษา วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อให้ทันตแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้ป่วยออทิสติกสเปคตรัม การรักษาทางการแพทย์ ปัญหาทางทันตกรรมและการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติกสเปคตรัม คำสำคัญ : ออทิสติกสเปคตรัม การจัดการทางทันตกรรม การปรับพฤติกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วรชน ยุกตานนท์, ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

Downloads

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)