การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์

Authors

  • ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • นวพรรณ ทองสงค์ โรงพยาบาลนาบอน 244 หมู่ 2 นาบอน-นาโพธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
  • ภณพร สุขอาจ โรงพยาบาลทุ่งตะโก 99 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จ. ชุมพร 86220
  • วิรณัฐ กิติศรีวราพันธุ์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 276 ม.5 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

Abstract

บทคัดย่อ สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ เป็นเชื้อที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการก่อโรคฟันผุ การกำจัดแบคทีเรียชนิดนี้จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดการเกิดโรคฟันผุ การทำความสะอาดโดยการแปรงฟัน การใช้สารเคมีหรือยานั้นเป็นวิธีที่สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ การใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีหรือยา คณะผู้วิจัยจึงทดสอบประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ที่เวลาต่างๆ ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยวิธีการแพร่แผ่นดิสก์ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นเริ่มต้นร้อยละ 20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่สูงสุด และฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อที่เวลา 12 ชั่วโมง สารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สูงที่สุดและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคลอเฮกซิดีนร้อยละ 0.12 (P < 0.05) รองลงมาคือ ขมิ้นชัน มะรุม และโหระพา ตามลำดับ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในบัวบก นอกจากนี้พบว่าฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ให้ผลดีที่สุดที่เวลา 12 ชั่วโมง เมื่อทดสอบด้วยสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร และ 48 ชั่วโมงเมื่อทดสอบด้วยคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 คำสำคัญ: ฟ้าทะลายโจร บัวบก ขมิ้นชัน มะรุม โหระพา สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี, ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

นวพรรณ ทองสงค์, โรงพยาบาลนาบอน 244 หมู่ 2 นาบอน-นาโพธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220

ทันตแพทย์

ภณพร สุขอาจ, โรงพยาบาลทุ่งตะโก 99 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จ. ชุมพร 86220

ทันตแพทย์

วิรณัฐ กิติศรีวราพันธุ์, โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 276 ม.5 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

ทันตแพทย์

Downloads

How to Cite

1.
แก้วมณี ปจ, ทองสงค์ น, สุขอาจ ภ, กิติศรีวราพันธุ์ ว. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Dec. 24 [cited 2024 Jul. 21];7(2):76-89. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)