การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-3 ปี ในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

A Social Return on Investment of Oral Health Promotion and Prevention Program in 0-3 Years Old Children, Khokchareon District, Lopburi Province

Authors

  • กุลภัทรา เหล็กเพ็ชร หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  • จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพช่องปาก สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  • วรรธนะ พิธพรชัยกุล หน่วยวิจัยทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

Keywords:

การประเมินผล, การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก, เด็ก, ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน, Evaluation, Oral health promotion, Children, Social Return on Investment (SROI)

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-3 ปี ในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ที่จัดช่วงปีงบประมาณ 2559-2561 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: การวิจัยนี้เป็นวิจัยผสานวิธี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ทำแผนที่ผลลัพธ์และสร้างตัวชี้วัด 3) เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์และค่าแทนทางการเงินของผลลัพธ์ 4) การประเมินผลกระทบของกิจกรรม 5) คำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ 6) รายงานผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปปฏิบัติ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564-เดือนกรกฎาคม 2565 ผลการศึกษา: พบว่ากิจกรรมนี้ใช้งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโคกเจริญ มีมูลค่าการลงทุนปัจจุบันเป็นเงิน 192,551 บาท สร้างมูลค่าเป็นเงิน 915,126 บาท คือการลงทุน 1 บาท ได้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 4.75 บาท เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกิจกรรมอยู่ที่ 1.06-4.80 บาท สรุป: เงินทุก ๆ 1 บาทที่ลงทุนให้ผลตอบแทนทางสังคมอยู่ที่ 4.75 บาท โดยผลประโยชน์ของกิจกรรมตกแก่กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มเด็กเล็กร้อยละ 85 และกลุ่มที่ยังได้รับประโยชน์จากกิจกรรม คือ ผู้ปกครอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม    Objective: The purpose of this research was to study the social return on investment of oral health promotion and prevention programs for 0–3 years old children in Khokcharoen District, Lopburi Province, which was held in the fiscal year 2016-2018. Materials and methods: This research are mixed methods research, using research methodology based on social return on investment assessment. There are six steps consisting of 1) Determining the scope of analysis and identifying stakeholders. 2) Create an impact map and indicators. 3) Collecting outcome changes and defining financial proxies. 4) Impact assessment. 5) Calculation of social return on investment and sensitivity analysis. 6) Reporting results to stakeholders and implementation. Take time to collect data and analyze from March 2021-July 2022 Results: The results showed that this activity used the budget from the National Health Security Office and the subdistrict Administrative Organization in the Khokcharoen District. The current investment value was 192,551 baht, while the social return was 915,126 baht. Investing 1 baht has a social return from investment of 4.75 baht. When analyzing the sensitivity, it was found that the social return on investment was 1.06-4.80 baht. Conclusions: For every 1 baht invested, the social return was 4.75 baht. The benefits of the activities fall on the leading target group, 85% of young children, which was consistent with the objectives of the activity. Parents and child development center teachers also receivedbenefits from the activity and this assessment built good relationships between staff involved in the activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กุลภัทรา เหล็กเพ็ชร , หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

Corresponding author

References

Bureau of Dental Public Health. Report of the 7th National Oral Health Survey of Thailand 2012. Nonthaburi:Department of Health, Ministry of Public Health; 2013.

Bureau of Dental Health.The 8th national oral health survey of Thailand 2017. Nonthaburi: Department of Health, Ministry of Public Health; 2018.

Ministry of Public Health. Data for response to oral health branch’s service plan, OHSP Percentage of 3-year-old children with caries in primary teeth [Internet]. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2017 [cited 2020December]. Available from: URL: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=e9f3192f523c79cbbbcf7b405e879384.

Anopa Y, Macpherson L, McIntosh E. Systematic Review of Economic Evaluations of Primary Caries Prevention in 2- to 5-Year-Old Preschool Children. Value Health. 2020;23(8):1109-18.

Cunningham SJ. Economic evaluation of healthcare--is it important to us?. Br Dent J. 2000;188(5):250-4.

Banke-Thomas AO, Madaj B, Charles A, van den Broek N. Social Return on Investment (SROI) methodology to account for value for money of public health interventions: a systematic review. BMC Public Health. 2015:15:582. doi: 10.1186/s12889-015-1935-7.

Edwards RT, Lawrence CL. ‘What You See is All There is’: The Importance of Heuristics in Cost-Benefit Analysis (CBA) and Social Return on Investment (SROI) in the Evaluation of Public Health Interventions. Appl Health Econ Health Policy. 2021;19(5):653-64.

Hutchinson CL, Berndt A, Gilbert-Hunt S, George S, Ratcliffe J. Valuing the impact of health and social care programmes using social return on investment analysis: how have academics advanced the methodology? A protocol for a systematic review of peer-reviewed literature. BMJ Open. 2018;8(12):e022534. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022534.

Ashton K, Schröder-Bäck P, Clemens T, Dyakova M, Stielke A, Bellis MA. The social value of investing in public health across the life course: a systematic scoping review. BMC Public Health. 2020;20(1):597. doi: 10.1186/s12889-020-08685-7.

General Dental Council. Social Return on Investment of the Dental Complaints Service. UK: The General Dental Council (GDC); 2019. ISBN: 978-1-911654-01-8.

Thai Health Promotion Foundation.Social Return on Investment (SROI): Selected Cases from Thai Health Promotion Foundation. Bangkok:Thai Health Promotion Foundation;2014.

Saisinchai P, Hintao J, Pithpornchaiyakul W. A Social Return on Investment of Oral Health Care Training Program for Teachers and Student Leaders in Primary Schools, Phuket City Municipality. J DENT ASSOC THAI. 2022;72(4):631-41.

A guide to Social Return on Investment. UK: The Cabinet Office; 2012.

Haacker M, Hallett TB, Atun R. On discount rates for economic evaluations in global health. Health Policy Plan. 2020;35(1):107-14.

Jirarattanasopha V. Economic evaluation approaches for health promotion intervention: the evaluation of the Buddhist lent alcohol control project. [Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn university;2016.

Wonhsuwan N, Siriwan I. The Participative Management. Mahachula Academic Journal. 2018;4(1):176-87.

Downloads

Published

2024-02-22

How to Cite

1.
เหล็กเพ็ชร ก, หินเทาว์ จ, พิธพรชัยกุล ว. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-3 ปี ในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี: A Social Return on Investment of Oral Health Promotion and Prevention Program in 0-3 Years Old Children, Khokchareon District, Lopburi Province. SWU Dent J. [Internet]. 2024 Feb. 22 [cited 2024 May 28];17(1):135-50. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15999

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)

Categories