ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการแสดงของเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ ดิสออเดอร์ ในผู้มารับบริการทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน

Prevalence and Associated Factors of Signs of Temporomandibular Disorders (TMD) in Dental Patients, Taksin Hospital

Authors

  • สุภาพร วิริยะจิรกุล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน 543 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  • พนมพร วานิชชานนท์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • พิชญา ไชยรักษ์ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท32 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Keywords:

เท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์, อุปนิสัยการใช้ขากรรไกร, ความชุก, ความเครียด, Temporomandibular disorder, Parafunctional habit, Prevalence, Stress

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการแสดงของเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ ดิสออเดอร์ในผู้มารับบริการทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับอุปนิสัยการใช้ขากรรไกร ประวัติ อุบัติเหตุและการจัดฟัน รวมถึงแบบบันทึกผลการตรวจระบบบดเคี้ยว แบบสอบถามอาการเท็มโพโรแมน ดิบิวลาร์ดิสออเดอร์ และแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการทาง ทันตกรรมที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกของอาการแสดงกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยสถิติไคสแควร์ และการทดสอบของฟิชเชอร์ กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 และนำปัจจัยต่าง ๆ ที่พบว่ามีนัยสำคัญมาวิเคราะห์ต่อด้วยสถิติถดถอยโลจิสติสพหุนามซึ่งแสดงผลด้วยค่าอัตราส่วนออด และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษา: ผู้ป่วยจำนวน 300 คน มีอาการแสดงอย่างน้อย 1 อย่าง ร้อยละ 55 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.7 อายุเฉลี่ย 47.9 ± 17.41 ปี อุปนิสัยการใช้ขากรรไกรที่พบมาก ได้แก่ ชอบอ้าปากกว้างหรือหาวนอนกว้าง ร้อยละ 69.1 ผู้ป่วยที่อ้าปากได้น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร พบร้อยละ 43.0 และผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดแต่อยู่ในระดับน้อย พบร้อยละ 82.3 ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการแสดง ที่พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ คือการรายงานว่ามีเสียงที่ข้อต่อขากรรไกรภายใน 30 วันที่ผ่านมา มีโอกาสเกิดอาการ มากกว่าที่ไม่มีเสียงถึง 3.07 เท่า (OR = 3.07, 95%CI = 1.50, 6.29) สรุปการศึกษา: ผู้ป่วยที่มารับบริการที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลตากสิน เกินครึ่งหนึ่งมีอาการแสดงของเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์อย่างน้อย 1 อย่าง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชอบอ้าปากกว้าง หรือหาวนอนกว้าง มีระดับความเครียดน้อย และผู้ป่วยที่เคยมีเสียงที่ข้อต่อขากรรไกรภายใน 30 วันที่ผ่านมา มีโอกาสเกิดอาการแสดงมากกว่าที่ไม่เคยมีเสียงถึง 3.07 เท่า   Objective: To study the prevalence and factors associated with signs of temporomandibular disorders in dental patients, at Taksin Hospital. Materials and methods: Data were collected from a questionnaire to explore jaw habits, history of jaw injuries, and orthodontic treatment, including clinical records on the examination of the masticatory system, the DC/TMD Symptom Questionnaire as well as the stress assessment form of the Department of Mental Health. The samples consisted of 300 patients who received dental services, at Taksin Hospital from August 1, 2021, to December 30, 2021. Demographic data were analyzed by means and standard deviation (SD). Chi-squared statistics and the Fischer test were used to determine the relationship between the prevalence of signs of temporomandibular disorder and interested factors at p-value < 0.05. And the factors that were significant were analyzed by the multiple logistic regression statistics were an odds ratio (OR) with a 95% confidence interval. Results: Of 300 dental patients, 55% had at least one sign of temporomandibular disorders, and 62.7% of them were female with a mean age of 47.9 ± 17.41 years. Wide mouth opening and yawning widely were the most prevalent jaw habits (69.1%). Patients whose maximum mouth opening was less than 40 mm were found 43.0% and 82.3% had mild stress. Factors associated with temporomandibular disorder statistical significance is a patient who used to have a clicking sound. There is a chance of temporomandibular disorder 3.07 times more than in patients who had no clicking sound. (OR = 3.07, 95%CI = 1.50, 6.29). Conclusions: The prevalence of temporomandibular disorder with at least one symptom was higher than half of the patients who received dental services at Taksin Hospital. Factors associated with temporomandibular disorder included patients who opened their mouths and yawned widely and low levels of stress. Patients who used to have clicking sounds had a chance of temporomandibular disorder 3.07 times more than patients who had no clicking sound.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุภาพร วิริยะจิรกุล , กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน 543 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Corresponding author

References

Galli U. Stress-and-pain (dys)regulation in chronic orofacial pain. 1st ed. Germany: Cuvillier Verlag; 2008.

Bonjardim LR, Gaviao MB, Pereira LJ, Castelo PM, Garcia RC. Signs and symptoms of temporomandibular disorders in adolescents. Braz Oral Res. 2005;19(2):93-8.

Elfving L, Helkimo M, Magnusson T. Prevalence of different temporomandibular joint sounds, with emphasis on disc-displacement, in patients with temporomandibular disorders and controls. Swed Dent J. 2002;26(1):9-19.

Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group†. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6-27.

Lee JY, Kim YK, Kim SG, Yun PY. Evaluation of Korean teenagers with temporomandibular joint disorders. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2013;39(5):231-7.

Modi P, Shaikh SS, Munde A. A cross sectional study of prevalence of temporomandibular disorders in university students. IJSRP. 2012;2(9):1-3.

Vojdani M, Bahrani F, Ghadiri P. The study of relationship between reported temporomandibular symptoms and clinical dysfunction index among university students in Shiraz. Dent Res J (Isfahan). 2012;9(2):221-5.

Jain S, Chourse S, Jain D. Prevalence and severity of temporomandibular disorders among the orthodontic patients using Fonseca’s questionnaire. Contemp Clin Dent. 2018;9(1):31-4.

Staniszewski K, Lygre H, Bifulco E, Kvinnsland S, Willassen L, Helgeland E, et al. Temporomanibular disorders related to stress and HPA-axis regulation. Pain Res Manag. 2018:2018:7020751. doi: 10.1155/2018/7020751.

Scrivani SJ, Keith DA, Kaban LB. Temporomandibular disorders. N Engl J Med. 2008;359(25):2693-705.

Slade GD, Ohrbach R, Greenspan JD, Fillingim RB, Bair E, Sanders AE, et al. Painful Temporomandibular Disorder: Decade of Discovery from OPPERA studies. J Dent Res. 2016;95(10):1084-92.

Asanasen P. Temporomandibular disorder and masticatory muscle[internet]. Bangkok:Faculty of Medicine Siriraj Hospital; 2010 [cited 2022 November] Available from: https://www.si.mahidol. ac.th/th/healthdetail.asp?aid=784. (in Thai)

Plangkoon Jons T. Orofacial pain management. Thai Dental Nurse J. 2012;23(1):1-7. (in Thai)

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 1st ed. St. Louis: Mosby; 1989.

LeResche L, Saunders K, Von Korff MR, Barlow W and Dworkin SF. Use of exogenous hormones and risk of temporomandibular disorder pain. Pain. 1997;69(1-2):153-60.

Schwartz SM, Gramling SE, Grayson R. Stress induced oral behaviors and facial pain. International Journal of Stress Management. 2001;8(1):35-47.

Ahuja V, Ranjan V, Passi D, Jaiswal R. Study of stress-induced temporomandibular disorders among dental students: An institution study. Natl J Maxillofac Surg. 2018;9(2):147-54.

Yoon HJ, Lee SH, Hur JY, Kim HS, Seok JH, Kim HG et al. Relationship between stress levels and treatment in patients with temporomandibular disorders. J Korean Assoc Oral maxillofac Surg. 2012;38(6):326-31.

Sruthi S , Jimsha VK, Srinivasan SV, Daniel JM. Prevalence of depression, anxiety and stress in chronic temporomandibular joint disorders patients. J Depress Anxiety. 2018;7(4). doi:10.4172/2167-1044.1000322.

Fillingim RB, Slade GD, Diatchenko L, Dubner R, Greenspan JD, Knott C, et al. Summary of findings from the OPPERA baseline casecontrol study: implications and future directions. J Pain. 2011;12(11):102-7. doi10.1016/j.jpain,2011.08.009.

Salameh E, Alshaarani F, Hamed HA, Nassar JA. Investigation of the relationship between psychosocial stress and temporomandibular disorder in adults by measuring salivary cortisol concentration: a case-control study. J Indian Prosthodont Soc. 2015;15(2):148-52. doi: 10.4103/0972-4052.15807.

Chaiyasamut T. Temporomandibular joint disorder [internet]. [cited 2021 January]. Available from: URL: https://dtold.mahidol.ac.th/th/onlinelearning/. (in Thai)

Chintakanan S. Temporomandibular joint osteoarthritis. CM Dent J. 2017;38(3):13-28.

Chuinsiri N, Jitprasertwong P. Prevalence of self-reported pain-related temporomandibular disorders and association with psychological distress in a dental clinic setting. J Int Med Res. 2020;48(9):300060520951744. doi: 10.1177/0300060520951744.

Yang PY, Su NY, Lu MY, Wei CY, Yu HC, Chang YC. Trends in the prevalence of diagnosed temporomandibular disorder from 2004 to 2013 using a Nationwide health insurance database in Taiwan. J Dent Sci. 2017;12(3):249-52.

Østensjø V, Moen K, Storesund T, Rosén A. Prevalence of Painful Temporomandibular Disorders and Correlation to Lifestyle Factors among Adolescents in Norway. Pain Res Manag. 2017;2017:2164825. doi: 10.1155/2017/2164825.

Mazzetto MO, Rodrigues CA, Magri LV , Melchior MO, Paiva G. Severity of TMD related to age, sex and electromyographic analysis. Braz Dent J. 2014;25(1):54-8.

Hashemipour MA, Moslemi F, Mirzadeh A, Mirzadeh A. Parafunctional habits and their relationship with temporomandibular joint disorders in Iranian school students. Meandros Med Dent J. 2018;19(3):247-53.

Motta LJ, Guedes CC, De Santis TO, Fernandes KP, Mesquita-Ferrari RA, Bussadori SK. Association between parafunctional habits and signs and symptoms of temporomandibular dysfunction among adolescents. Oral Health Prev Dent. 2013;11(1):3-7.

Wieckiewicz M, Grychowska N, Wojciechowski K, Pelc A, Augustyniak M, Sleboda A, et al. Prevalence and correlation between TMD based on RDC/TMD diagnoses, oral parafunctions and psychoemotional stress in Polish university students. Biomed Res Int. 2014;2014:472346. doi: 10.1155/2014/472346.

Tylee A, Gastpar M, Lépine JP, Mendlewicz J. DEPRES II (Depression Research in European Society II): a patient survey of the symptoms, disability and current management of depression in the community. DEPRES Steering

Committee. Int Clin Psychopharmacol. 1999;

(3):139-51.

Simon GE, VonKorff M, Piccinelli M, Fullerton C, Ormel J. An international study of the relation between somatic symptoms and depression. N Engl J Med. 1999;341(18):1329-35.

Dropper J. The Truth About Stress and TMJ Disorder [Internet]. Dallas: TMJ Wellness Center.; 2018 [cited 2023 April]. Available from: URL: https://www.tmjplus.com/the-truth-aboutstress-and-tmj-disorder/.

Gauer RL, Semidey MJ. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. Am Fam Physician. 2015;91(6):378-86.

Khamwong W, Hnoosawutt I, Yamboonruang T, Teunjarern Y. Correlation between personal factors, self-care behaviors regarding mental health, and mental health status among the elder in Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Thailand. Journal of health science research.2020;14(3): 131-44.

Begum J. What is TMJ (or TMD)? [Internet]. [cited 2023 August]. Available from: URL: https://www.webmed.com/oral-health/ss/slideshow-tnj-tmd-overview.

TMD (Temporomandibular disorders). National institute of dental and craniofacial research [Internet]. USA: Institute of Dental and craniofacial research; 2023 [cited 2023 July]. Available from: URL: http://www.nidcr.nih. gov/health-info/tmd.

Downloads

Published

2024-02-22

How to Cite

1.
วิริยะจิรกุล ส, วานิชชานนท์ พ, ไชยรักษ์ พ. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการแสดงของเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ ดิสออเดอร์ ในผู้มารับบริการทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน: Prevalence and Associated Factors of Signs of Temporomandibular Disorders (TMD) in Dental Patients, Taksin Hospital. SWU Dent J. [Internet]. 2024 Feb. 22 [cited 2024 May 18];17(1):115-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15998

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)

Categories