ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในช่องปากโดยใช้คลอเฮกซิดีนร้อยละ 0.12 ร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย มะขามป้อม และ ยูคาลิปตัส แต่ละชนิด

The Effect of Antimicrobial Activity against Oral Pathogenic Microbe by Chlorhexidine 0.12% with each Andrographis paniculata, Boesenbergia rotunda, Phyllanthus emblica, Eucalyptus globulus

Authors

  • ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • ณัฐกฤตา ลี้ศัตรูพ่าย แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
  • ปัณณวิชญ์ เตชะแสงมณี แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • จิรวิชญ์ สิริพรทรัพย์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
  • ชญาภา ลิมป์จันทรา แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

Keywords:

กระชาย, แคนดิดาอัลบิแคนส์, ฟ้าทะลายโจร, มะขามป้อม, ยูคาลิปตัส, สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์, Andrographis paniculata, Boesenbergia rotunda, Candida albicans, Eucalyptus globulus, Phyllanthus emblica, Streptococcus mutans

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และแคนดิดาอัลบิแคนส์ ระหว่างคลอเฮกซิดีนร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย มะขามป้อม และยูคาลิปตัส วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: นำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย มะขามป้อมและยูคาลิปตัส แต่ละชนิดมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และแคนดิดาอัลบิแคนส์ จากนั้นนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย มะขามป้อม และยูคาลิปตัส แต่ละชนิดร่วมกับคลอเฮกซิดีนความเข้มข้นต่าง ๆ (75 : 50, 50 : 50, 25 : 75) มาทดสอบผลในการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และและแคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยใช้วิธีการดิสก์ดิฟฟิวชั่น ผลการทดลอง: ยูคาลิปตัสสามารถยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ได้ดีที่สุดรองลงมาเป็นกระชาย มะขามป้อม และ ฟ้าทะลายโจรตามลำดับ โดยผลจากการใช้ยูคาลิปตัสร่วมกับคลอเฮกซิดีนในความเข้มข้น 50 : 50 สามารถยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ยูคาลิปตัสร่วมกับคลอเฮกซิดีนความ เข้มข้น 75 : 50 และฟ้าทะลายโจรร่วมกับคลอเฮกซิดีนความเข้มข้น 75 : 50 เท่ากับยูคาลิปตัสร่วมกับคลอเฮกซิดีน ความเข้มข้น 25 : 75 ตามลำดับ ส่วนฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ได้ดี ที่สุดคือยูคาลิปตัส รองลงมาเป็นฟ้าทะลายโจร ส่วนมะขามป้อมและกระชายไม่สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ ได้ และผลจากการใช้ยูคาลิปตัสร่วมกับคลอเฮกซิดีนในความเข้มข้น 50 : 50 สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ ได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ยูคาลิปตัสร่วมกับคลอเฮกซิดีนในความเข้มข้น 25 : 75 ฟ้าทะลายโจรร่วมกับคลอเฮกซิดีน ในความเข้มข้น 75 : 25 ตามลำดับ สรุป: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยูคาลิปตัสสามารถยับยั้งได้ทั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ได้ดีที่สุด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรยูคาลิปตัสร่วมกับคลอเฮกซิดีนในความเข้มข้น 50 : 50 สามารถ ยับยั้งเชื้อทั้งสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ได้ดีที่สุดเช่นกัน   Objective: To study the effect of antimicrobial activity against Streptococcus mutans and Candida albicans by chlorhexidine with each Andrographis paniculata, Boesenbergia rotunda, Phyllanthus emblica, Eucalyptus globulus. Materials and Methods: Using the herbal products with each Andrographis paniculata, Boesenbergia rotunda, Phyllanthus emblica, Eucalyptus globulus were studied the antimicrobial activity against Streptococcus mutans and Candida albicans. Then the herbal products with each Andrographis paniculata, Boesenbergia rotunda, Phyllanthus emblica, Eucalyptus globulus combining with chlorhexidine in various concentrations (75 : 50, 50 : 50, 25 : 75) were investigated the antimicrobial activity against Streptococcus mutans and Candida albicans by Disc diffusion method. Results: The herbal products with Eucalyptus globulus displayed the highest antimicrobial activity against Streptococcus mutans, then Boesenbergia rotunda, Phyllanthus emblica and Andrographis paniculata respectively. And the Eucalyptus globulus herbal products with chlorhexidine in concentration 50 : 50 displayed the highest antimicrobial activity against Streptococcus mutans, then Eucalyptus globulus herbal products with chlorhexidine in concentration 75 : 50, Andrographis paniculata herbal products with chlorhexidine in concentration 75 : 50 equal as the Eucalyptus globulus herbal products with chlorhexidine in concentration 25 : 75 respectively. The best antimicrobial activity of the herbal products against Candida albicans were Eucalyptus globulus, Andrographis paniculata respectively but Phyllanthus emblica and Boesenbergia rotunda gave no antimicrobial activity against Candida albicans. And the Eucalyptus globulus herbal products with chlorhexidine in concentration 50 : 50 displayed the highest antimicrobial activity against Candida albicans, then Eucalyptus globulus herbal products with chlorhexidine in concentration 25 : 75, and the Andrographis paniculata herbal products with chlorhexidine in concentration 75 : 25 respectively. Conclusions: The Eucalyptus globulus herbal product gave the highest antimicrobial activity against either Streptococcus mutans or Candida albicans. And the Eucalyptus globulus herbal products with chlorhexidine in concentration 50 : 50 displayed the highest antimicrobial activity against either Streptococcus mutans or Candida albicans also.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี, ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Corresponding author

References

Loesche WJ. Role of Streptococcus mutans in human dental decay. Microbiol Rev. 1986;50(4):353-80.

Hamada S, Slade HD. Biology, immunology and cariogenicity of Streptococcus mutans. Microbial Rev. 1980;44(2):331-84.

Chiewpattanakul P, Thongsong N, Suk-arj P, Kitisriworapan W. The study of the efficiency of 5 herbal crude plant extracts and 0.12% chlorhexidine effecting to antimicrobial activity against Streptococcus mutans. SWU Dent J. 2014:7(2):76-89.

Russell C, Lay KM. Natural histology of Candida species and yeasts in the oral cavities of infants. Arch Oral Biol. 1973;18(8):957-62.

Lamfon H, Porter SR, McCullough M, Pratten J. Formation of Candida albicans biofilms on non-shedding oral surfaces. Eur J Oral Sci. 2003;111(6):465-71.

Tragiannidis A, Gkampeta A, Vousvouki M, Vasileiou E, Groll AH. Antifungal agents and the kidney: pharmacokinetics, clinical nephrotoxicity, and interactions. Expert Opin Drug Saf. 2021;20(9):1061-74.

Spernovasilis N, Kofteridis DP. Pre-Existing Liver Disease and Toxicity of Antifungals. J Fungi (Basel). 201810;4(4):133. doi: 10.3390/jof4040133.

Abad MJ, Ansuategui M, Bermejo P. Active antifungal substances from natural sources. ARKIVOC. 2007;7:116-45.

Kaewmanee PC, Nimphiboon N, Chunnawong N, Tanaiatchawoot T, Phisutharporn T, Theerautthavate B. The antimicrobial activity of 8 herbal extracts containing phenolic compounds against Candida albicans. SWU Dent J. 2021;14(2):75-90.

Limsong J, Benjavongkulchai E, Kulvatanasuchati J. Inhibitory effect of some herbal extracts on adherence of Streptococcus mutans. J Ethnopharmacol. 2004;92(2-3):281-9.

Atun S, Handayani S, Aliffiana M, Afifah HN, Rakhmawati A. Antibacterial activity of nanoparticles produced by ethanol extract of boesenbergia rotunda rhizome loaded with chitosan and alginic acid against Streptococcus mutans by in vitro. IJDDT. 2017;7(3):113-8.

Aneja KR, Joshi R, Sharma C. In vitro antimicrobial activity of Sapindus mukorossi and Emblica officinalis against dental caries pathogens. Ethnobot Leafl. 2010;14:402–12.

Ravi SB, Nirupad S, Chippagiri P, Pandurangappa R. Antibacterial effects of natural herbal extracts on Streptococcus mutans: Can they be potential additives in dentifrices?. Int J Dent. 2017;2017:4921614. doi: 10.1155/2017/4921614.

Rajalakshmi V, Cathrine L. Phytochemical screening and antimicrobial activity of ethanolic extract of Andrographis paniculata. J Pharmacogn Phytochem. 2016;5(2):175-7.

Damjanović-Vratnica B, Đakov T, Šuković D, Damjanović J. Antimicrobial Effect of Essential Oil Isolated from Eucalyptus globulus Labil. From Montenegro. Czech J. Food Sci. 2011;29(3):277-84.

Kanchanapiboon J, Kongsa U, Pattamadilok D, Kamponchaidet S, Wachisunthon D, Poonsatha S, et.al. Boesenbergia rotunda extract inhibits Candida albicans biofilm formation by pinostrobin and pinocembrin. J Ethnopharmacol. 2020:261:113193. doi: 10.1016/j.jep.2020.113193.

Boonyanit T, Sroisiri T. Effect of Phyllanthus emblica Linn. on candida adhesion to oral epithelium and denture acrylic. Asian Pac J Trop Med. 2011;4(1):41-5.

Abass S, Zahiruddin S, Ali A, Irfan M, Jan B, Haq QMR, et.al. Development of Synergy-Based Combination of Methanolic Extract of Andrographis paniculata and Berberis aristate Against E. coli and S. aureus. Curr Microbiol. 2022;79(8):223. doi: 10.1007/s00284-022-02911-8.

Kongthitilerd P, Eumkeb G, Teethaisong Y. Anti-biofilm potential of Boesenbergia rotunda L. extract and synergy with Cloxacillin on biofilms of β-lactam-resistant Staphylococcus aureus. J Health Sci Altern Med. 2022;4(special issue):247–51.

Asavaphark P, Taweechotipatr M, Kamanamool N, Rojhirunsakool S, Khunkhet S, Udompataikul M. In vitro study of synergistic activities of Phyllanthus emblica L. leaves and Garcinia mangostana L. peels crude extracts to Cutibacterium acnes. J Med Assoc Thai. 2022;105(3):174-9.

Pereira V, Dias C, Vasconcelos MC, Rosa E, Saavedra MJ. Antibacterial activity and synergistic effects between Eucalyptus globulus leaf residues (essential oils and extracts) and antibiotics against several isolates of respiratory tract infections (Pseudomonas aeruginosa), Ind Crops Prod. 2014;52:1-7.

Downloads

Published

2024-02-22

How to Cite

1.
จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี ป, ลี้ศัตรูพ่าย ณ, เตชะแสงมณี ป, สิริพรทรัพย์ จ, ลิมป์จันทรา ช. ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในช่องปากโดยใช้คลอเฮกซิดีนร้อยละ 0.12 ร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย มะขามป้อม และ ยูคาลิปตัส แต่ละชนิด: The Effect of Antimicrobial Activity against Oral Pathogenic Microbe by Chlorhexidine 0.12% with each Andrographis paniculata, Boesenbergia rotunda, Phyllanthus emblica, Eucalyptus globulus . SWU Dent J. [Internet]. 2024 Feb. 22 [cited 2024 May 18];17(1):37-4. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15989

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)

Categories