ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากรังสีและภาวะกระดูกขากรรไกร ตายเนื่องจากยา: พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการจำแนก ความรุนแรงของโรค

Authors

  • ศิริรัตน์ ชั้นศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ปฐมาภรณ์ นิวัฒเจริญชัยกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Abstract

บทคัดย่อภาวะกระดูกขากรรไกรตายเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักพบจากสองสาเหตุหลักคือ การได้รับรังสีบำบัดมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ และการใช้ยาบางกลุ่ม เช่น ยารักษาโรคกระดูกพรุน ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด แม้ว่าลักษณะทางคลินิกของรอยโรคทั้งสองนั้นคล้ายคลึงกันคือ พบกระดูกขากรรไกรโผล่โดยปราศจากเนื้อเยื่อปกคลุมแต่กระบวนการเกิดโรค การวินิจฉัย และการจัดการรอยโรคทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันหลายประการบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะกระดูกขากรรไกรตายที่เกิดจากการได้รับรังสีบำบัดกับการใช้ยาในแง่ของกระบวนการเกิดโรค การวินิจฉัยและการจำแนกความรุนแรงของโรคคำสำคัญ: ภาวะกระดูกขากรรไกรตาย ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากรังสี ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา ว.ทันต.มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 หน้า 125-137.SWU Dent J. 2022;15(2):125-137.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศิริรัตน์ ชั้นศิริ, คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อ.ทพญ.

ปฐมาภรณ์ นิวัฒเจริญชัยกุล, คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อ.ทพญ.

Downloads

Published

2022-07-01

How to Cite

1.
ชั้นศิริ ศ, นิวัฒเจริญชัยกุล ป. ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากรังสีและภาวะกระดูกขากรรไกร ตายเนื่องจากยา: พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการจำแนก ความรุนแรงของโรค. SWU Dent J. [Internet]. 2022 Jul. 1 [cited 2024 May 29];15(2):125-37. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/14479

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)