ประสิทธิภาพของการใช้แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้าต่อการลดคราบจุลินทรีย์และภาวะเหงือกอักเสบ

Authors

  • ธนพจน์ นิลโมจน์ คลินิก Brave smile dental studio ศูนย์การค้า victory mall ชั้น 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่8 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • พริมา บูรณสิน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้าชนิดใส่แบตเตอรี่ในการลดคราบจุลินทรีย์และลดภาวะเหงือกอักเสบในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: ทำการศึกษาทางคลินิกแบบไขว้แบบปกปิดสองทางในอาสาสมัคร จำนวน 30 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน คือ กลุ่มทดสอบที่ใช้แปรงสีฟันที่ใส่แบตเตอรี่ และกลุ่มที่ใช้แปรงสีฟันที่แบตเตอรี่ไม่ทำงาน แปรงฟันด้วยวิธีโมดิฟายด์บาส วัดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ตามแบบ TMQHPI และ API และค่าดัชนีภาวะเหงือก GI ที่เวลาก่อนและหลังใช้แปรงสีฟัน จากนั้นเว้นระยะการทดสอบ 2 สัปดาห์ เพื่อสลับกลุ่มการใช้แปรงสีฟัน และแปรงฟันใหม่อีก 1 สัปดาห์ วัดค่าทางคลินิกก่อนและหลังการใช้แปรงสีฟันซ้ำอีกครั้งผลการทดลอง: เปรียบเทียบก่อนและหลัง แปรงสีฟันที่ปล่อยประจุไฟฟ้าชนิดมีแบตเตอรี่สามารถลดคราบจุลินทรีย์ TMQHPI (2.74 ± 0.53 และ 2.13 ± 0.62 ตามลำดับ) API (97.30 ± 8.63 และ 91.40 ± 12.60ตามลำดับ) และลดดัชนีภาวะเหงือก GI (0.96 ± 1.06 และ 0.46 ± 0.55 ตามลำดับ) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มแปรงสีฟัน พบว่า แปรงสีฟันที่ปล่อยประจุไฟฟ้าชนิดมีแบตเตอรี่สามารถลดคราบจุลินทรีย์ TMQHPI และ GI ได้ดีกว่าแปรงสีฟันที่ปล่อยประจุไฟฟ้าชนิดแบตเตอรี่ไม่ทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)สรุปผล: แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพลดคราบจุลินทรีย์ และลดภาวะเหงือกอักเสบได้ดีกว่าการใช้แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ไม่ทำงานคำสำคัญ: แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้า คราบจุลินทรีย์ ดัชนีคราบจุลินทรีย์ ดัชนีภาวะเหงือกอักเสบ Efficacy of Ionic Toothbrush for Dental Plaque Removal andReducing GingivitisThanapoj Nilmoje  Rungtiwa Srisuwantha  Prima Buranasin  Narongsak LaosrisinAbstractObjective: Clinical evaluation of ionic toothbrush on plaque and gingivitis reduction wasperformed.Materials and Methods: A double-blinded, crossover design study was conducted. Thirtyparticipants were divided into two groups; 15 participants first used an active ionic toothbrush (withbattery) as a test group, and 15 participants used an inactive toothbrush (without battery) as acontrol group toothbrushing. All participants did toothbrushing by the Modified Bass technique.Turesky Modification of the Quigley-Hein Plaque Index (TMQHPI), Approximal Plaque Index (API),and Löe-Silness Gingival Index (GI) was collected before and after using active and inactive ionictoothbrush. Washout period with 2-weeks was set. Another toothbrush was assigned to participantsfor 1 week. All clinical indices were recollected before and after toothbrushing.Results: When compare intra-group at baseline and after using active ionic toothbrush, therewas a statistical reduction in TMQHPI (2.74 ± 0.53, 2.13 ± 0.62 respectively), API (97.30 ± 8.63,91.40 ± 12.60 respectively) and GI (0.96 ± 1.06, 0.46 ± 0.55 respectively) (p < 0.05). There weresignificantly differences between active ionic toothbrushes battery and without the battery inTMQHPI and GI only. (p < 0.05)Conclusion: Ionic toothbrush with battery was significantly superior in reducing plaque andgingivitis than ionic toothbrush without the battery in TMQHPI and GI.Keywords: Ionic toothbrush, Plaque, Gingivitis, Plaque index, Gingival index ว.ทันต.มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 48-58. SWU Dent J. 2021;15(1):48-58.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธนพจน์ นิลโมจน์, คลินิก Brave smile dental studio ศูนย์การค้า victory mall ชั้น 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่8 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ทพ.

รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อ.ดร.ทพญ.

พริมา บูรณสิน, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อ.ดร.ทพญ.

ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รศ.ดร.ทพ.

Downloads

Published

2022-04-01

How to Cite

1.
นิลโมจน์ ธ, ศรีสุวรรณฑา ร, บูรณสิน พ, เหล่าศรีสิน ณ. ประสิทธิภาพของการใช้แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้าต่อการลดคราบจุลินทรีย์และภาวะเหงือกอักเสบ. SWU Dent J. [Internet]. 2022 Apr. 1 [cited 2024 Apr. 20];15(1):48-5. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/14309

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)