การศึกษาเปรียบเทียบความเสถียรของสีของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลและชนิดนาโนฟิล

Authors

  • ลัลณ์ลิตา ภัทรธนาสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • ชิษณุ เลิศถวิลจิร ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนสีของเรซินคอมโพสิต 4 ชนิด หลังการแช่ในสารละลายชนิดต่าง ๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: ชิ้นตัวอย่างเรซินคอมโพสิต 4 ชนิด ๆ ละ 40 ชิ้น ได้แก่ SonicFillTM2, TetricN-Ceram Bulk Fill, FiltekTM One Bulk Fill และ FiltekTM Z350XT เก็บชิ้นตัวอย่างไว้ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แบ่งชิ้นตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่มย่อย (n = 10) และแช่ในสารละลาย4 อย่าง คือ น้ำกลั่น กาแฟ เครื่องดื่มอัดลม และชานม วัดค่าการเปลี่ยนสี (ΔE) ของเรซินคอมโพสิตแต่ละชิ้นก่อนและหลังการแช่ในสารละลาย 4 อย่าง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และคำนวณการเปลี่ยนสี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความแปรปรวนสองทางและสถิติทดสอบบอนโฟโรนีที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p = 0.05)ผลการทดลอง: เรซินคอมโพสิตมีค่าการเปลี่ยนสีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการเปลี่ยนสีของเรซินคอมโพสิตที่แช่ในกาแฟมีค่ามากกว่าสารละลายชนิดอื่น โดยเฉพาะ FiltekTM Z350XT ที่แช่ในกาแฟมีค่าการเปลี่ยนสีมากที่สุดเท่ากับ 5.60สรุปผล: ชนิดของเรซินคอมโพสิตและชนิดของสารละลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเปลี่ยนสีของเรซินคอมโพสิตคำสำคัญ: ความเสถียรของสี การเปลี่ยนสี เรซินคอมโพสิต สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ A Comparative Study of Color Stability of Bulk Fill and NanofillResin CompositesLunlita Pattaratanasombat  Sirichan Chiaraputt  Chisanu LertthawinchiraAbstractObjective: The purpose of this study was to compare the color stability of four resincomposites after 24 hours of immersion in different solutions.Materials and methods: 40 specimens were each made from four resin composites (Sonic-FillTM2, Tetric N-Ceram Bulk Fill, FiltekTM One Bulk Fill and FiltekTM Z350XT). All of the specimenswere stored in distilled water for 24 hours at 37ºC. The specimens were divided into four subgroups(n = 10) and stored in different type of solutions (water, coffee, coca-cola and milk tea). The colorof all the specimens were measured before and after immersion in solutions for 24 hours at 37ºCwith a spectrophotometer. Then, the color changes (ΔE) were calculated. The data were analyzedby two-way ANOVA and Bonferroni test (p = 0.05).Results: There were a statistically significant difference in color change of resin composites.The color changes of the resin composites immersed in coffee was greater than other solutionsespecially FiltekTM Z350XT immersed in coffee had the highest color change value (5.60).Conclusion: The type of resin composites and solutions from this study affected the colorchanges of the resin composites.Keyword: Color stability, Color change, Resin composite, Spectrophotometer ว.ทันต.มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 73-85. SWU Dent J. 2021;15(1):73-85.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ลัลณ์ลิตา ภัทรธนาสมบัติ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทพญ.

ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผศ.ดร.ทพญ.

ชิษณุ เลิศถวิลจิร, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อ.ทพ.

Downloads

Published

2022-04-01

How to Cite

1.
ภัทรธนาสมบัติ ล, เจียรพุฒิ ศ, เลิศถวิลจิร ช. การศึกษาเปรียบเทียบความเสถียรของสีของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลและชนิดนาโนฟิล. SWU Dent J. [Internet]. 2022 Apr. 1 [cited 2024 Jun. 21];15(1):73-85. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/14311

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)