กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2565

Authors

  • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15140

Abstract

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 15 เล่มที่ 1 ปีพุทธศักราช2565ท่ามกลางวิกฤติการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาเพิ่มขึ้นในอีกระรอกหนึ่งขณะนี้ หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างมาก แต่อย่างไรนักวิจัยไทยก็ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างต่อเนื่องและส่งผลงานที่มีคุณค่าเข้ามาร่วมตีพิมพ์ในวิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒกันมากขึ้นทางกองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ที่ไว้วางใจเราในการเป็นช่องทางเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยของท่าน แม้ว่าวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆมากมาย เช่น ในวงวิชาการ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นลักษณะออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมสำหรับในช่วงวิกฤตนี้ ทางวิทยาสาร ฯ ก็เช่นกัน เรามุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้ปรับรูปแบบการเผยแพร่วารสารจากเดิมซึ่งมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม (ISSN:1905-0488) ร่วมกับแบบออนไลน์ มาเป็นวารสารในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ (e-ISSN 2774-0811) พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดหน้าวารสารออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันวิทยาสารฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด 9 บทความ ได้แก่ บทวิทยาการ 7 บทความ และบทความปริทัศน์ 2 บทความ ในการนี้ทางกองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษา และท่านกองบรรณาธิการภายนอกทุกท่าน ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง ที่ท่านให้ความกรุณาอนุเคราะห์ทางวารสารเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมากองบรรณาธิการฯ วารสารขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านส่งผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางทันตกรรมลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถส่งโดยตรงได้ที่อีเมลล์swudentj@yahoo.com หรือส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentjสุดท้ายนี้ทางวิทยาสาร ฯ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเข็มแข็ง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15140

ฐานTCI 1 และฐานACI

Downloads

Published

2022-04-01

Issue

Section

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)