การจัดการรอยโรคฟันผุระยะเริ่มต้นโดยเทคนิคเรซินอินฟิลเทรชั่น

Authors

  • อวิรุทธ์ คล้ายศิริ สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • จินต์จุฑา รัตนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 34 ถ.อังรีดูนันท์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • ตุลย์ ศรีอัมพร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
  • นันทวรรณ กระจ่างตา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Abstract

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการรอยโรคฟันผุในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเดิมที่ทำการรักษาแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นการรักษาแบบไม่รุกล้ำหรือการรักษาแบบอนุรักษ์ การจัดการรอยโรคฟันผุระยะเริ่มต้นมีเป้าหมายเพื่อหยุดการดำเนินของโรคและปรับปรุงความสวยงามของฟัน เรซินอินฟิลเทรชั่นเป็นวิธีการจัดการแบบอนุรักษ์ซึ่งจะเติมเต็มรูพรุนขนาดเล็กในรอยโรคฟันผุระยะเริ่มต้น และสามารถปรับปรุงความสวยงามของฟันได้ไปพร้อม ๆ กัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หลักการของเรซินอินฟิลเทรชั่นและความสำคัญของการใช้งานทางคลินิก โดยจะสามารถทำให้ทันตแพทย์และผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรซินอินฟิลเทรชั่น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้อย่างถูกต้องคำสำคัญ: รอยโรคฟันผุระยะเริ่มต้น เรซินอินฟิลเทรชั่น รอยโรคจุดขาว Management of Initial Carious Lesion by Resin Infiltration TechniqueAbstractThe modern consensus in management of carious lesions has dramatically changed from traditional restorative treatment to the non-invasive or minimal invasive treatment. The management of initial carious lesions should aim at arresting the progression of initial carious lesions and improving the esthetics of a tooth. Resin infiltration is a micro-invasive method that fills the initial lesion pores and stops lesion development, improving tooth esthetics. The purposes of this review were to present the scientific basis, the principles of the resin infiltration concept and to discuss the essential clinical applications. This review article will help dentists and clinicians improve their understanding of resin infiltration and to apply in clinical management.Keywords: Initial carious lesion, Resin infiltration, White spot lesion ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้า 65-76.SWU Dent J. 2020;13(2):65-76.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อวิรุทธ์ คล้ายศิริ, สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

จินต์จุฑา รัตนบุรี, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

นักศึกษาทันตแพทย์

นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล, ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 34 ถ.อังรีดูนันท์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.

ตุลย์ ศรีอัมพร, ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.

นันทวรรณ กระจ่างตา, ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

Downloads

Published

2020-11-29

How to Cite

1.
คล้ายศิริ อ, รัตนบุรี จ, ธำรงค์อนันต์สกุล น, ศรีอัมพร ต, กระจ่างตา น. การจัดการรอยโรคฟันผุระยะเริ่มต้นโดยเทคนิคเรซินอินฟิลเทรชั่น. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Nov. 29 [cited 2024 Apr. 20];13(2):65-76. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12994

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)