กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2563

Authors

  • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15140

Abstract

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 13 เล่มที่ 2 ปีพุทธศักราช2563 ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด 7 บทความ ได้แก่ บทวิทยาการ 4 บทความ และบทความปริทัศน์ 3 บทความ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จากวิกฤตการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประเทศไทยของเรายังคงสามารถต่อสู้กับวิกฤตดังกล่าวได้ด้วยดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทย ซึ่งทางวิทยาสารฯ คาดหวังถึงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของประเทศไทย ยังสามารถพัฒนาต่อไปด้วยความร่วมมือกันทางวิชาการ ในแต่ละสาขาอย่างเข็มแข็งเช่นกัน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในปีพุทธศักราช 2562 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI จากผลจากการประเมินดังกล่าว วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นไปนั้น ปรับระดับจาก TCI 1 ไปอยู่ในระดับ TCI 2ซึ่งทางกองบรรณาธิการฯ ได้ตระหนักถึงผลการประเมินในครั้งนี้และพยายามผลักดันในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาสารฯ ยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อให้พร้อมรับการประเมินที่จะมีขึ้นอีกครั้งในต้นปีพุทธศักราช 2564 โดยวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างยิ่ง ว่าคุณภาพของวิทยาสารฯจะได้ตามมาตรฐานระดับ TCI 1 ในรอบการประเมินที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษา และท่านกองบรรณาธิการภายนอก ตลอดจนผู้นิพนธ์และผู้อ่านทุกท่าน ในความกรุณาอนุเคราะห์แก่ทางวิทยาสารฯ เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการฯ ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านส่งผลงานที่เป็นวิทยาการใหม่ๆ ทางทันตกรรม หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ที่อีเมล์ swudentj@yahoo.com และสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวารสารฉบับนี้ หรือทางระบบวารสารออนไลน์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-09-30

How to Cite

1.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2563. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Sep. 30 [cited 2024 May 28];13(2):1-10. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12965

Issue

Section

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)