ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ณัฐวุธ แก้วสุทธา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • มาริสา เลิศเลอเกียรติ โรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
  • เอื้อการย์ อุบลสะอาด โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
  • รมัณยา วิตตะ คลินิกเอกชน
  • กนกวรรณ วันดี คลินิกเอกชน

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ เจตคติ ต่อการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มทันตแพทย์และนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: การวิจัยเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้ เก็บข้อมูลตัวอย่าง 570  คน จากนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 จำนวน 413 คน และทันตแพทย์จำนวน 157 คน โดยใช้แบบสอบถามความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยที่เป็นอิสระต่อกันผลการศึกษา: การปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบและเจตคติของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ไม่แตกต่างกัน แต่ความรู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์แตกต่างกัน และพบว่า ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบแตกต่างจากผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05)สรุปผล: ทันตแพทย์มีความรู้เรื่องของบทบาทการควบคุมยาสูบมากกว่านิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ และการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบมีผลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบคำสำคัญ: ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติตน บทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทันตแพทย์ Knowledge, attitude and practice in tobacco control role of the dental students and dentists in BangkokAbstractObjective: The aim of this study was to compare the knowledge, attitude and practice in the tobacco control role between dental students and dentists in Bangkok.Material and Methods: This analytic study was conducted in a sample of 570 samples from 413 of 5th-6th years dental students and 157 dentists in Bangkok by using a KAP questionnaire. Descriptive statistics and independent t-test were performed to analyze data.Results: There were no differences in attitude and practice in the tobacco control role between dental students and dentists. However, there were significant differences in knowledge in the tobacco control role between dental students and dentists. Moreover, There were significant differences in the knowledge, attitude and practice between the people who attended and did not attend tobacco control programs (p < 0.05).Conclusions: The dentists have more knowledge of the role of tobacco control than dental students. The people who attended the tobacco control programs have an effect on knowledge, attitude and practice in the tobacco control role.Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Tobacco control role, Dentist ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 73-87.SWU Dent J. 2020;13(1):73-87.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.

มาริสา เลิศเลอเกียรติ, โรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

ทันตแพทย์

เอื้อการย์ อุบลสะอาด, โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ทันตแพทย์

รมัณยา วิตตะ, คลินิกเอกชน

ทันตแพทย์

กนกวรรณ วันดี, คลินิกเอกชน

ทันตแพทย์

Downloads

Published

2020-06-26

How to Cite

1.
แก้วสุทธา ณ, เลิศเลอเกียรติ ม, อุบลสะอาด เ, วิตตะ ร, วันดี ก. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 May 22];13(1):73-87. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)