กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2563

Authors

  • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15140

Abstract

บทบรรณาธิการ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 ปีพุทธศักราช 2563 วิทยาสารฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด  7   บทความ ได้แก่ บทวิทยาการ  6 บทความ และบทความปริทัศน์  1 บทความ   ซึ่ง SWU dent J ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านส่งผลงานทางทันตกรรมหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ที่อีเมล์  swudentj@yahoo.com ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวารสารฉบับนี้ หรือทางระบบวารสารออนไลน์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากวิกฤตการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประชากรทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้น และด้วยความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของคนไทย จะทำให้เราผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ และให้การสนับสนุนส่งบทความมาตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤตการณ์เช่นนี้ แต่ทุกท่านยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านวิชาการ และสร้างผลผลิตเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวงวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง ปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้ารับการการประเมินคุณภาพของวารสารของ TCI ครั้งที่ 4 ซึ่งผลจากการประเมินในครั้งนี้ ส่งผลให้ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563 เป็นต้นไปนั้น ได้ปรับระดับจาก TCI กลุ่ม 1 ไปอยู่ที่ TCI กลุ่ม 2 แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ SWU dent J ยึดถือเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาพของการพิจารณาบทความให้ตรงตามมาตรฐานทางวิชาการอย่างที่สุด แต่ทางกองบรรณาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักถึงผลการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ และพยายามปรับปรุงข้อด้อยของเราได้มีการเพิ่มกำลังบุคลากรของกองบรรณาธิการ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของวิทยาสารให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษา และท่านกองบรรณาธิการภายนอกทุกท่านอีกครั้ง ที่ท่านให้ความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ต่อ SWU dent J เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา รวมทั้งผู้นิพนธ์และผู้อ่านทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านข้ามผ่านวิกฤตการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง    

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-26

How to Cite

1.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2563. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 Apr. 13];13(1):1-10. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12660

Issue

Section

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)