การสร้างโมบายแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสำหรับวัยรุ่น

Authors

  • ภัชรพล สำเนียง ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • คมฤทธิ์ วะราโพธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • กาญจน์กษิต ตียปรีชญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • ธนาฤทธิ์ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • เจษฎาพันธ์ ทหารเสือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในวัยรุ่น วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: แอปพลิเคชันประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชัน คือ 1. ฟังก์ชันประเมินความเสี่ยง (ปัจจัย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ภาวะสุขภาพ ส่วนที่ 2 การตรวจทางช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี และส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ จำนวนทั้งหมด 17 ข้อคำถาม โดยมีค่าความแม่นยำเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.98) 2. ฟังก์ชันความรู้ 3. ฟังก์ชันสื่อวิธีการดูแลช่องปาก 4. ฟังก์ชันการแจ้งเตือน และ 5. ฟังก์ชันประวัติ/ข้อมูลผู้ใช้งาน ผลการศึกษา: ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่มีความแตกต่างกันในช่วงอายุและเพศ และจากการทำการทดสอบซ้ำภายใน 2 สัปดาห์ พบค่าความแม่นยำในการทดสอบซ้ำ เท่ากับ 1 บทสรุป: แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถใช้เป็นเครื่องกระตุ้นความตระหนักและความสนใจในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก การเกิดฟันผุ และการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไปคำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ โมบายแอปพลิเคชัน วัยรุ่น 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ภัชรพล สำเนียง, ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ทันตแพทย์

คมฤทธิ์ วะราโพธิ์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี

กาญจน์กษิต ตียปรีชญา, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี

ธนาฤทธิ์ ศิริวัฒน์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี

เจษฎาพันธ์ ทหารเสือ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 390 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี

Downloads

Published

2019-12-26

How to Cite

1.
สำเนียง ภ, วะราโพธิ์ ค, ตียปรีชญา ก, ศิริวัฒน์ ธ, ทหารเสือ เ. การสร้างโมบายแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสำหรับวัยรุ่น. SWU Dent J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 May 28];12(2):52-64. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12074

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)