ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานนอกหน้าที่และลักษณะการสบฟันกับการปรากฏเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร

Authors

  • พิชญา ไชยรักษ์ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  • เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: ศึกษาการทำงานนอกหน้าที่และลักษณะการสบฟัน ในผู้ป่วยที่มีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร และหาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานนอกหน้าที่และลักษณะการสบฟัน กับการปรากฏเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: กลุ่มตัวอย่าง 346 คน เป็นเพศชาย 121 คน เพศหญิง 225 คน อายุ 15-60 ปี แบ่งเป็นกลุ่มที่มีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร 176 คน และกลุ่มที่ไม่มีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร 170 คน บันทึกประวัติเกี่ยวกับ เพศ อายุ การทำงานนอกหน้าที่และลักษณะการสบฟัน ผลการทดลอง: การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยสถิติไคสแควร์ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของ เพศ การทำงานนอกหน้าที่และลักษณะการสบฟัน ยกเว้นการเบี่ยงเบนของแนวกึ่งกลางฟันคู่หน้าบนและล่าง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยสถิติที พบว่ากลุ่มที่มีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกรมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติการถดถอยโลจิสติก พบปัจจัยที่สามารถทำนายการมีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกรได้แก่ อายุ และ การเบี่ยงเบนของแนวกึ่งกลางฟันคู่หน้าบนและล่าง พบว่ายิ่งมีอายุมากขึ้นโอกาสที่จะปรากฏเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกรจะลดลง 0.97 เท่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพบว่า ยิ่งมีการเบี่ยงเบนของแนวกึ่งกลางฟันคู่หน้าบนและล่างที่มากขึ้น จะมีโอกาสที่จะปรากฏเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกรเพิ่มขึ้น 1.24 เท่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปผล:  ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานนอกหน้าที่กับการมีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร และพบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการเบี่ยงเบนของแนวกึ่งกลางฟันคู่หน้าบนและล่าง กับการมีเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร แต่ความสัมพันธ์ที่พบ อยู่ในระดับเล็กน้อย เกินกว่าที่จะมีนัยสำคัญในทางคลินิกคำสำคัญ: การสบฟัน การทำงานนอกหน้าที่ เสียงที่ข้อต่อขากรรไกร

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พิชญา ไชยรักษ์, ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อาจารย์, ทันตแพทย์

เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย, ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อาจารย์, ทันตแพทย์

Downloads

Published

2019-12-26

How to Cite

1.
ไชยรักษ์ พ, วัฒนสุขชัย เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานนอกหน้าที่และลักษณะการสบฟันกับการปรากฏเสียงคลิกที่ข้อต่อขากรรไกร. SWU Dent J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 Jun. 15];12(2):11-2. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12071

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)