กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

Authors

  • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15140

Abstract

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 12 เล่มที่ 2 ปี พุทธศักราช 2562 วิทยาสารฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด 6 บทความ ได้แก่ บทวิทยาการ 5 บทความ และบทความปริทัศน์ 1 บทความ ทั้งนี้ในเล่มนี้มีการปรับรูปแบบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ได้แก่ เพิ่มเติมชื่อย่อและเลขเล่มวารสารลงในหน้าบทคัดย่อ และปรับแบบระบุที่อยู่ผู้นิพนธ์ โดยระบุเฉพาะที่อยู่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมของวารสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสารฯอย่างต่อเนื่อง และทางกองบรรณาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อ่านตลอดไป และขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านส่งผลงานที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านทันตกรรม ลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ที่อีเมล์ swudentj@yahoo.com ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวารสารฉบับนี้ หรือทางระบบวารสารออนไลน์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj กองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ และให้การสนับสนุนส่งบทความมาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาในด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพของวารสารและคุณภาพเชิงวิชาการ และท่านกองบรรณาธิการภายนอกทุกท่าน ที่ท่านให้ความกรุณาอนุเคราะห์ทางวารสารเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาประจำบทความแต่ละบท ที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้วยดีเสมอมา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-26

How to Cite

1.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562. SWU Dent J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 May 30];12(2):1-10. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12070

Issue

Section

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)