การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวลสโคป และโทลูอิดีน บลู ในการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก

Authors

  • วิมลรัตน์ วรสุทธยางกูร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  • สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • สรสัณห์ รังสิยานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

บทคัดย่อการตรวจพบรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งในระยะแรกมีความสำคัญเพราะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ จึงมีการพัฒนาวิธีการเสริมทางคลินิกเพื่อช่วยในการตรวจและคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากทางคลินิกวัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวลสโคปและโทลูอิดีน บลูในการตรวจรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 30 คนที่มีรอยโรคที่น่าสงสัย โดยข้อมูลถูกเก็บเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยเสี่ยง และส่วนที่สอง การแสดงให้เห็นในช่องปากว่าเป็นรอยโรคสีขาวสีแดง หรือ สีขาวปนแดงที่ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ทางคลินิก มาตรวจด้วยเวลสโคป ตามด้วยโทลูอิดีน บลู หลังจากนั้นนำผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับผลทางจุลพยาธิวิทยาผลการทดลอง: ประชากรในการศึกษาที่มีรอยโรค 30 คน พบรอยโรค 37 รอยโรค ประกอบด้วยชาย 13 คนและหญิง 17 คน ซึ่งมีช่วงอายุ 28-87 ปี (เฉลี่ย 59.40 ± 15.01 ปี) พบผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 43.33 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 46.67 เคี้ยวหมากร้อยละ10 จากรอยโรคทั้งสิ้น 37 รอยโรค มีผลทางจุลพยาธิวิทยา ได้แก่ภาวะเยื่อบุหนา 12 รอยโรค (ร้อยละ 32.43) ดิสเพลเซีย 12 รอยโรค (ร้อยละ 32.43) สความัสเซลล์ คาร์ซิโนมา3 รอยโรค (ร้อยละ 8.11) ไลเคน แพลนัส 7 รอยโรค (ร้อยละ 18.92) อื่น ๆ 3 รอยโรค (ร้อยละ 8.11) ผลวิจัยได้ค่าความไวของเวลสโคปร้อยละ 86.7 ค่าความจำเพาะร้อยละ 63.6 ค่าทำนายผลบวกร้อยละ 61.9 ค่าทำนายผลลบร้อยละ 87.5 ค่าความแม่นยำร้อยละ 73.0 ตามลำดับ และของโทลูอิดีน บลูค่าความไวร้อยละ 53.3ค่าความจำเพาะร้อยละ 77.3 ค่าทำนายผลบวกร้อยละ 61.5 ค่าทำนายผลลบร้อยละ 70.8 ค่าความแม่นยำร้อยละ 67.6 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเวลสโคปมีค่าความไวที่มากกว่าโทลูอิดีน บลูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)สรุปผล: เวลสโคปมีความไวมากกว่าโทลูอิดีน บลูในการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากคำสำคัญ: การตรวจระยะเริ่มแรก รอยโรคก่อนมะเร็ง เวลสโคป โทลูอิดีน บลู

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วิมลรัตน์ วรสุทธยางกูร, โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ทันตแพทย์

สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์, ทันตแพทย์

สรสัณห์ รังสิยานนท์, ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รองศาสตราจารย์, ทันตแพทย์

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

1.
วรสุทธยางกูร ว, โขวิฑูรกิจ สพ, รังสิยานนท์ ส. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวลสโคป และโทลูอิดีน บลู ในการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก. SWU Dent J. [Internet]. 2018 Jun. 30 [cited 2024 Jul. 22];11(1):24-42. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/10215

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)